Slovník TK ČÚZK

Volba jazyka výpisu oboru

cz cz cz cz cz cz
Termíny oboru geografická informace (317)
A
adresa (GI)
agregácia (GI)
agregácia dát (GI)
aktualizácia databázy (GI)
aktualizácia súboru (GI)
analógové dáta, analógové údaje (GI)
animácia (GI)
aplikácia (GI)
aplikačná schéma (GI)
archív (GI)
asociácia (GI)
atribút (GI)
atribútová tabul'ka (GI)
atributové dáta (GI)
automatická kartografická generalizácia (GI)
automatizovaná digitalizácia (GI)
automatizovaná generalizácia (GI)
automatizovaná modelová generalizácia (GI)
automatizovaná objektová generalizácia (GI)
B
bajt (GI)
báza dát geografických názvov (GI)
báza geografických dát, geografická databáza (GI)
báza kartografických dát (GI)
bezplatný softvér (GI)
bezšvová báza dát (GI)
bitmapa (GI)
bod (GI)
bodová digitalizácia objektov (GI)
bunka (GI)
C
certifikačná autorita (GI)
cloud (GI)
cloudové spracovanie údajov (GI)
Č
časopriestorová doména (GI)
časová presnosť (GI)
časová rozlíšitel'nost' (GI)
časová schéma (GI)
časový referenčný systém (GI)
časový súradnicový systém (GI)
D
dáta, údaje (GI)
Data250 (Dáta250) (GI)
Data50 (Dáta50) (GI)
databáza, báza dát (GI)
dátová veda (GI)
dátový sklad (GI)
dátum obrazu (GI)
definičný bod (GI)
demo (GI)
digitalizované obrazové dáta (GI)
digitálna mapa (GI)
digitálna mapa verejnej správy (GI)
digitálne dáta, digitálne údaje (GI)
digitálne dvojča (GI)
digitálny model georeliéfu (DMG) (GI)
digitálny model povrchu (GI)
digitálny model územia (GI)
digitálny obraz (GI)
digitálny výškový model (GI)
distribuovaná databáza, rozptýlená databáza (GI)
dokument (GI)
doména (GI)
drôtený model (GI)
dvojklik (GI)
E
e-learning (GI)
editácia (GI)
entita (GI)
európska priestorová údajová infraštruktúra (INSPIRE), európska infraštruktúra pre priestorové informácie (GI)
export dát, export údajov (GI)
F
firmvér (GI)
formát dát (GI)
funkcia (GI)
funkčná norma (GI)
G
garantované dáta (GI)
geodatabáza (GI)
geografická databáza (GI)
geografická informácia, geoinformácia (GI)
geografická informačná veda (GI)
geografické dáta, geodáta, geopriestorové dáta (GI)
geografický identifikátor (GI)
geografický informačný systém (GI)
geografický objekt (GI)
geografický značkovací jazyk (GI)
geoinformatika (GI)
geokód (GI)
geomatika (GI)
geometrická konzistentnost' (GI)
geometrické primitívum (GI)
geoportál (GI)
georeferencovanie (GI)
geosystém (GI)
geovizualizácia (GI)
gigabajt (GI)
globálna infraštruktúra priestorových dát (GI)
grabovanie, ripovanie (GI)
grafické zobrazenie (GI)
H
harmonizácia priestorových dát (údajov) (GI)
helpdesk (GI)
hrana (GI)
hranica, ohraničenie (GI)
hyperlink (GI)
hypertextový prenosový protokol (GI)
Ch
chromebook (GI)
I
identifikátor (GI)
implementácia (GI)
implicitná hodnota (GI)
import dát, import údajov (GI)
informácia (sg.), informácie (pl.) (GI)
informačná a telekomunikačná technológia (GI)
informačná služba (GI)
informatika (GI)
infraštruktúra (GI)
infraštruktúra (digitálnych) geografických dát (údajov) (GI)
infraštruktúra cloudu (GI)
infraštruktúra pre priestorové dáta (GI)
infraštruktúra pre priestorové informácie (GI)
interakčná digitalizácia (GI)
interoperabilita (GI)
J
jav (GI)
K
katalóg kódovania objektov a atribútov (GI)
klasifikácia (GI)
klient (GI)
klik (GI)
kódovanie (GI)
kompatibilita (GI)
kompozícia (GI)
kompresia dát, kompresia údajov (GI)
konceptuálna schéma (GI)
konceptuálny model (GI)
konverzia údajov (dát) (GI)
krivka (GI)
kryptoanalýza (GI)
kryptografia (GI)
kryptológia (GI)
kvadrantový strom (GI)
kvalita (GI)
L
linka, orientovaná hrana (GI)
logická konzistentnost' (GI)
lokálna počítačová sieť (GI)
M
magnetické záznamové médium (GI)
mapová kompozícia (GI)
maticové dáta (GI)
medzinárodná norma (GI)
menu (GI)
metadáta, metaúdaje (GI)
metainformačný systém (GI)
metajazyk (GI)
miesto (GI)
množina dát, množina údajov (GI)
model (GI)
modelovanie (GI)
modelovo orientovaná generalizácia (GI)
modernizácia, vyššia verzia (GI)
mozaikovanie (GI)
mriežka (GI)
N
na mieste závislá služba (GI)
Národná infraštruktúra pre priestorové informácie (NIPI) (GI)
národná infraštruktúra priestorových dát (GI)
národná norma (GI)
národná sada priestorových objektov (GI)
nepravidelná trojuholníková sieť (GI)
nepriama poloha (GI)
nepriamy priestorový referenčný systém (GI)
norma (GI)
normalizácia (GI)
normatívny dokument (GI)
O
objekt (GI)
objekt (GI)
objektovo orientovaná báza údajov (GI)
objektovo orientované programovanie (GI)
objektovo orientovaný systém (GI)
oblasť záujmu (GI)
obrazové dáta, obrazové údaje (GI)
obrys (GI)
odvodený objekt Národnej sady priestorových objektov (GI)
ohraničujúci pravouholník (GI)
ochrana dát, ochrana údajov (GI)
ortografický obraz (GI)
otvorené služby nad priestorovými dáty (GI)
otvorené údaje (dáta) (GI)
otvorený GIS (GI)
P
pixel (GI)
plocha (GI)
počítačová grafika (GI)
počítačová kartografia (GI)
pokrytie (GI)
pole (v geoinformatike) (GI)
polygón (GI)
popisné údaje (GI)
poskytovatel' informácií (GI)
poskytovatel' služieb (GI)
pozemná vzdialenosť vzorkov (GI)
pôdne pokrytie (GI)
prevzorkovanie (GI)
priama poloha (GI)
priamy priestorový referenčný systém (GI)
priehliadacia služba (GI)
priestorová analýza (GI)
priestorová informácia (GI)
priestorová referencia (GI)
priestorová schéma (GI)
priestorové dáta, prostorové údaje (GI)
priestorové rozlíšenie (GI)
priestorový objekt (GI)
priestorový referenčný systém (GI)
prihlásenie (GI)
prípad použitia (GI)
prístupové právo (GI)
produkt s pridanou hodnotou (GI)
profil (GI)
programovací jazyk (GI)
prvok (GI)
R
raster (GI)
rastrová mapa (GI)
rastrovanie (GI)
rastrové dáta, mriežkové dáta (GI)
rastrový procesor (GI)
referenčné dáta, referenčné údaje (GI)
referenčné rozhranie ISVS (GI)
regionálna norma (GI)
relačná databáza (GI)
rendering (GI)
rozhranie (GI)
rozľahlá počítačová sieť (GI)
rozlíšenie (GI)
rozpoznavanie obrazcov, vzoriek (GI)
rozšírená realita (GI)
rozšíriteľný značkovací jazyk (GI)
S
sémantická interoperabilita (GI)
sémantická konzistentnosť (GI)
sémantická presnosť (GI)
simulácia (GI)
skenovanie (GI)
služba (GI)
služba stiahovania (GI)
služba založená na mieste (GI)
snepovanie (GI)
softvér (GI)
softvérová licencia (GI)
spojka (GI)
spracovanie dát, spracovanie údajov (GI)
správa údajov (GI)
správca inžinierskej siete, správca TI (GI)
správca údajov (dát) (GI)
spravovanie súboru (GI)
stena (GI)
súbor údajov (dát) (GI)
superpozícia (GI)
súradnicový referenčný systém obrazu (GI)
surové dáta (GI)
syntaktická interoperabilita (GI)
systém riadenia databázy (bázy údajov) (GI)
Š
škálovateľnosť (GI)
špagety (GI)
štandardný dopytovací jazyk (SQL) (GI)
T
technická špecifikácia (GI)
tematické priestorové dáta (GI)
tenký klient (GI)
terabajt (GI)
textúra (GI)
tezaurus (GI)
topografické dáta, topografické údaje (GI)
topológia (GI)
topologická konzistentnosť (GI)
topologické primitívum (GI)
topologický vzťah (GI)
transfokácia, zoomovanie (GI)
trieda (GI)
tučný klient (GI)
U
údaj(e) (GI)
údajový model (GI)
údajový typ (GI)
ukladanie dát, ukladanie údajov (GI)
určenie polohy (GI)
územný plán rozvoja (GI)
uzol (GI)
V
validácia (GI)
vektor (GI)
vektorizácia (GI)
vektorová mapa (GI)
vektorové dáta, vektorové údaje (GI)
veľké dáta (GI)
virtuálna realita (GI)
vizualizácia (GI)
vojenský informačný systém o územi (GI)
voľný softvér (GI)
voxel (GI)
vrstva (GI)
vstupné údaje, vstupné dáta (GI)
vyhľadanie údajov (dát), dopyt dát (GI)
vyhľadávací dotaz (GI)
výmenný formát dát (GI)
vystavané prostredie, vybudované prostredie (GI)
výstupné údaje, výstupné dáta (GI)
vyťažovanie dát (GI)
využitie pôdy (GI)
vzdialenostná zóna (GI)
W
web vecí (GI)
webová mapová aplikácia (GI)
webová mapová služba (GI)
webová prvková služba (GI)
webová služba pokrytia (GI)
webové služby (GI)
webový mapový portál (GI)
webový portál (GI)
webový server (GI)
Z
Základná báza geografických dát (GI)
Základná báze údajov pre GIS (ZBGIS) (GI)
základný objekt Národnej sady priestorových objektov (GI)
záznam dát (údajov) (GI)
zber dát, zber údajov (GI)
zdieľanie (GI)
zdroj dát (GI)
zhladzovanie (GI)
zhoda (GI)
zjednodušenie (GI)
znázornenie (GI)
zobrazenie (GI)
Ž
životný cyklus informácie (GI)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována