czautomatizovaná generalizace, počítačem podporovaná generalizace
enautomated generalization, computer-assisted generalisation
frgénéralisation f automatisée
geautomatisierte Generalisierung e, rechnergeschtützte Generalisierung e
ruавтоматизированная генерализация, генерализация поддерживаемая компьютером
skautomatizovaná generalizácia
cz

automatizovaná generalizace, počítačem podporovaná generalizace

proces zobecnění realizující v prostředí digitální geografické informace přechod mezi dvěma modely téže části reálného světa, spočívající ve vypuštění nepodstatných prostorových, sémantických a časových rysů vstupního modelu při současném zachování těch jeho rysů ve výsledném modelu, které se s ohledem na úroveň rozlišení vyžadovanou zamýšlenou aplikací jeví jako podstatné; důsledkem uskutečnění daného procesu je minimalizace datového objemu generalizovaného modelu a zároveň maximalizace jeho informačního obsahu; fázemi tohoto procesu jsou automatizovaná objektová generalizace, automatizovaná modelová generalizace a automatizovaná kartografická generalizace
POZNÁMKA - automatizovaná generalizace představuje potenciálně organickou součást v současnosti intenzivně rozvíjené datové vědy, zabývající se výzkumem a vývojem algoritmů schopných v nestrukturovaných "big data" (velkých datech) efektivně identifikovat ta klíčová a následně je transformovat na poznatek užitečný pro řešení konkrétního problému

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Neumann. J.: Geografická informace. Ministerstvo hospodářství, 1996.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována