czpotvrzení platnosti dat, validace
envalidation
frvalidation f
geValidierung e; Bestätigung e
ruпроверка даных; оценка данных
skvalidácia
cz

potvrzení platnosti dat, validace

1: proces užitý k určení zda data jsou přesná, kompletní nebo splňují specifická kriteria
POZNÁMKA – může zahrnovat kontroly formátu, úplnosti, zkušební testy, kontrolu limitů
2: potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních důkazů, že požadavky na specifické zamýšlené použití nebo na specifickou aplikaci byly splněny

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována