Slovník TK ČÚZK

Volba jazyka výpisu oboru

cz cz cz cz cz cz
termíny oboru fotogrammetrie a DPZ (271)
A
absolutní orientace
absolutní výška letu
absorpce
absorpční pás
aerotriangulace
aktivní dálkový průzkum Země
albedo
anaglyf
analogová fotogrammetrie
analytická aerotriangulace
analytická fotogrammetrie
atituda
atmosférický opar
automatická (digitální) aerotriangulace
B
barevný film
barevný infračervený film, spektrozonální film
bezpilotní letadlo
bezpilotní systém
blízká fotogrammetrie
blízké infračervené pásmo
blízké infračervené záření
bloková aerotriangulace
blokové vyrovnání paprskových svazků
brýle s tekutými krystaly
C
centrální závěrka
Č
černé těleso, černý zářič
D
daleké infračervené záření, vzdálené infračervené záření
dálkově řídící pilot
dálkově řídicí stanice
dálkově řízené letadlo
dálkový průzkum Země (DPZ)
dálkový průzkum Země z kosmu
decentrační distorze objektivu
diferenciální překreslení, ortogonalizace, ortorektifikace
difúzní odraz, rozptýlený odraz
digitální fotogrammetrie
digitální obrazový záznam
digitální zpracování obrazových dat
distorze objektivu
distorze obrazu
divergence laserového paprsku
dlouhovlnné vyzařování
dráha letu, letová dráha
dron
družice pro výzkum přírodních zdrojů
družice pro výzkum životního prostředí
družicová aerotriangulace
družicová fotogrammetrie
dvojsnímková fotogrammetrie, stereofotogrammetrie
E
elektromagnetické záření
elektronická uzávěrka
emisivita
epipolární geometrie
epipolární transformace
F
falešná barva, nepravá barva
fázový posun, fáze
formát snímku
fotogrammetrická (digitální) pracovní stanice
fotogrammetrická signalizace
fotogrammetrické mapování
fotogrammetrie
fotogrammetrie v reálném čase
fotointerpretace
fotomapa
fotomozaika
fotoplán
Fourierova analýza
frekvence skenování
frekvenční pásmo
G
geometrická oprava, geometrická korekce
gimbal
gradace, strmost
H
halace
histogram
hlavní bod autokolimace
hlavní snímkový bod
horizontální paralaxa
hranová ostrost
I
inerciální měřicí jednotka
infračervené krátkovlnné vyzařování
infračervené pásmo
infračervené záření
infračervený film
infračervený obraz
intenzita záření
interferometrická základna (DPZ)
interpretace leteckých snímků
inženýrská fotogrammetrie
iradiace
J
jas
jednosnímková fotogrammetrie
K
kalibrace kamery
kamera s plošným snímačem
koherentní záření
kompenzace smazu (obrazu)
konstanta kamery
konvergentní případ
kosmický snímek
L
laserové skenování
laserový skener
letadlo
letadlová laboratoř, letecká laboratoř
letadlový nosič, letecký nosič
letecká fotogrammetrie
letecká měřická kamera
letecké laserové skenování (LLS)
letecký dálkový průzkum Země
letecký měřický snímek
letecký snímek
letoun
M
měřítko snímku
metoda časové základny
mikrofotogrammetrie
mikrovlnné záření
modelové souřadnice
multikoptéra
multispektrální kamera
multispektrální letecký obrazový záznam, multispektrální letecký snímek
multispektrální měření
multispektrální obrazový záznam, multispektrální snímek
multispektrální skener
N
navigace snímkového letu
neměřická komora/kamera
normal angle lens
normální případ stereofotogrammetrie
nosná vlna
O
obraz
obrazová korelace
obrazová rovina
obrazový bod
obrazový detektor
obrazový senzor
obrazový snímač
oční základna
odraz (záření)
odražeč (radarového záření)
odražené záření
ohnisková vzdálenost
okamžité zorné pole
optické záření
ortofoto
Ortofoto České republiky
ortofotomapa
ortofotosnímek, ortogonalizovaný snímek
ortogonalizace, ortorektifikace
osa záběru
osvit, expozice
P
panchromatický film
pansharpening
paprskový svazek, paprskový trs
pás propustnosti
pasivní dálkový průzkum Země
pasivní senzor
plánování snímkového letu
podélný překryt leteckých měřických snímků
podélný sklon snímku (φ)
podmínka kolinearity
podmínka komplanarity
polarizační brýle
polarizační rozlišení
poměr signál/šum
pootočení snímku (κ)
pozemní fotogrammetrie
pozemní laserové skenování
pozemní měřická kamera
pozemní měřický snímek
pozorovatel dálkově řízeného letadla
pracovní cyklus letecké měřické komory
projekční centrum
průseková fotogrammetrie
prvky vnější orientace
prvky vnitřní orientace
překreslení snímku
příčný překryt leteckých měřických snímků
příčný sklon snímku (ω)
přírodní zdroj záření
přirozené stereoskopické vidění, přirozené prostorové vidění
pushbroom senzor
R
radar se syntetickou aperturou (SAR)
radarový dálkový průzkum Země
radarový obrazový záznam, radarový snímek, radarová obrazová data
radarový stín
radiální distorze
radiální posun
radiální vzdálenost
radiometrické rozlišení
radiometrické úpravy obrazu
rámová značka
rámové údaje
rastrová transformace, transformace rastrového obrazu
referenční souřadnicový systém nosiče (platformy)
relativní orientace, vzájemná orientace
relativní výška letu
rentgenová fotogrammetrie
rozlišovací schopnost
rozlišovací schopnost fotografického materiálu
rozlišovací schopnost na zemském povrchu, rozlišovací schopnost v území
rozptyl záření
Ř
řadová aerotriangulace
řadová měřická komora
řezná linie
S
scéna
semianalytická aerotriangulace
senzor
sken
skenovaný snímek
smaz obrazu
snímková dvojice, stereodvojice
snímkové souřadnice
snímkový let
snímkový nadir
spektrální citlivost
spektrální charakteristika
spektrální odraz
spektrální odrazivost
spektrální pásmo
spektrální příznak
spektrální rozlišení
spektrozonální snímek
spojovací bod
stereodvojice
stereofotogrammetrické vyhodnocení
stereoskopické pokrytí
stereoskopický překryt
stopa oběžné dráhy
střed promítání
střed snímku
střední infračervené záření
svislý letecký snímek
systém dálkově řízeného letadla (RPAS)
Š
šikmý letecký snímek
širokoúhlý objektiv
šířka paprsku
štěrbinová závěrka
šum (DPZ)
T
tepelné infračervené pásmo
tepelné záření
teplota černého tělesa
termální kamera
termální obrazový záznam
třířádková kamera
U
úhel dopadu
úhel pohledu antény
ultrafialové záření
umělé stereoskopické vidění, umělé prostorové vidění
V
velmi blízká fotogrammetrie
věrné ortofoto
vertikální paralaxa
vícesnímková fotogrammetrie
viditelné záření
vlícovací bod
vnější orientace
vnitřní orientace
výška fiktivní srovnávací roviny
výška oběžné dráhy
vyzařování půdy
vyzařování zemského povrchu
vzdálenost sousedních letových řad, vzdálenost sousedních snímkových řad
vzdušná základna
W
whiskbroom senzor
Z
základnový poměr
záření černého tělesa
záření Země
zářivost
závěs měřické komory/kamery
zorné pole
zorný úhel
zpětný rozptyl
zpracování obrazu
zrcadlový odraz
Ž
žaluziová závěrka
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována