Slovník TK ČÚZK

Volba jazyka výpisu oboru

cz cz cz cz cz cz
termíny oboru mapování (521)
3
3D mapování
3D model
3D modelování
A
adjustace měřického náčrtu
analogová mapa
analýza mapy
antropogenní terénní tvar
autentifikace
automatizovaná kresba
automatizovaný popis mapy
B
barometrická výška
bažina
blokový náčrt
boční záměra
bod podrobného polohového bodového pole
bod podrobného výškového bodového pole
bod polohopisu
bod terénní kostry
bod výškopisu
bod základního polohového bodového pole
bod základního výškového bodového pole
bradlo
brod
břehová čára
busolní (polygonový) pořad
busolní měření
busolní tachymetrie
C
centrace měřického stolu
centrační prvky
centrum
cesta
cyklus obnovy mapy
Č
čára terénní kostry, terénní čára
čepová značka
čerpací stanice
číselná mapa
číselná metoda
číselná tachymetrie
číselné geodetické údaje
číselné měřítko
čistírna odpadních vod
členitost (terénního) reliéfu
členitý terén
D
dálkové potrubí
daný bod
délka kolmice
délka, vzdálenost
délková kóta
délková základna
délkové protínání, protínání z délek
digitalizace
digitalizace mapy
digitální mapování
digitální technická mapa
Digitální technická mapa kraje
digitální topografický model
dílčí mapový list, dílčí list mapy
doměrek
doměření
doplňková vrstevnice
doplňovací mapování
dopravníkový pás
druhové označení
důlní mapování, důlní měření
E
elaborát mapy
elektrárna
elektronické měření délek
F
forma georeliéfu
formát mapového listu, formát mapy, rozměr mapového listu
G
geodetické mapování
geodetické měření
geodetické práce
geodetické práce v terénu
geodetické připojení
geodetické údaje
geodetický referenční systém
geodetický systém
geometrická mapová značka
geomorfologie
golfové hřiště
grafická mapa
grafická metoda
grafická transformace
grafické měřítko mapy
grafické protínání
grafický podklad mapy
H
hektarová síť
heliport
hlásný systém MGRS
hlavní měřítko
hlavní polygonový pořad
hloubková stabilizace
hloubkový úhel
hloubnice, izobáta
horizontace přístroje
hranice porostů
hraniční bod
hraniční bod (na státní hranici)
hraniční čára (na státní hranici)
hraniční mapa
hraniční polygonový pořad
hraniční znak
hromadné protínání vpřed
hřbet
hřbetnice
hřeben
hřebová značka
hustota bodového pole
hustota polohopisu
hybridní mapa
Ch
chladicí věž
I
identický bod
interpolace z vrstevnic
interpretace mapy
interval vrstevnic, vrstevnicový interval
izogóna
J
Jednotná železniční mapa (JŽM)
jednoznačně identifikovatelný bod
jeřábová dráha
K
klasifikace měřických snímků
klesání terénního reliéfu
kolmice
kolmičkování
kombinovaná metoda
konstrukce vrstevnic, řešení vrstevnic
konstrukční míra
konstrukční prvky mapy
kontrolní bod
kontrolní míra
kopec, vrch
koruna silniční komunikace
kóta
kóta hloubnice
kóta vrstevnice
kótování
křížek souřadnicové sítě
křížová míra
křižovatka
křoviny
kůlna
kupa
kužel
L
lesnické měření, lesnické mapování
letiště
lineární interpolace vrstevnic
liniová stavba
lokalizace objektu
lomový bod
M
magnetická orientace, magnetické usměrňování
makroreliéf
mapa
mapa malého měřítka
mapa sklonitosti reliéfu
mapa středního měřítka
mapa terénního reliéfu
mapa v digitální formě, digitalizovaná mapa
mapa velkého měřítka
mapér, topograf
mapová značka
mapování
mapování ve velkých měřítkách, podrobné mapování
mapové dílo
mapové pole
mapový list
mapový podklad
mapový výřez
měřená osnova
měření délek
měření délek invarovými dráty
měření k záměrné přímce
měření oměrných měr
měření pásmem
měření sklonu
měření výšek, výškové měření
měřený směr
měřený úhel
měřická přímka
měřická pyramida
měřická síť
měřická značka
měřický náčrt
měřický originál mapy
měřický prvek
měřický signál
měřič
měřítko mapování
měřítková řada
metoda měřického stolu, stolové mapování, mapování měřickým stolem
metoda podrobného měření
metoda pravoúhlých souřadnic, ortogonální metoda
mezník
mikroreliéf
mimorámové údaje
místní měřítko (mapy)
místopis bodu
mobilní mapování
močál
morfologická interpolace vrstevnic
mračno bodů
mýtina
N
nadmořská výška (H)
náhradní mapa
násep
nástěnná stabilizace
návrhová vrstevnice, projektová vrstevnice
název mapového díla
název mapového listu
název mapy
nemocnice
neoficiální jméno, nestandardizované geografické jméno
neorientovaný pořad
nepřehledný terén
nepřímé měření
nepřímé připojení
nepřipojený pořad
neúplný mapový list
nitková tachymetrie
nivelace
nivelační zápisník
nucená centrace, nucené dostředění
nula mořského vodočtu
O
obnova mapy
obousměrná nivelace
oboustranně orietovaný polygonový pořad
obrubník
obsah mapy
observace
obtížnost mapování
obvodový polygonový pořad
odvozená mapa
odvození mapy
oficiální jméno
ochranná tyč
ochranný znak
okrajový list
okrajový náčrtek
oměrná míra
operát mapy
oprava ze zobrazení
optické měření délek
orientace mapy
orientace měřického stolu
orientace pořadu
orientačně důležitý předmět
orientační bod
orientační směr
orientační úhel
orientovaná měřická přímka
orientovaný polygonový pořad
orientovaný směr
osa (vodního) toku
označení mapového listu, nomenklatura mapy
P
pahorkatina
paralaktický pořad
paralaktický úhel
pata mapové značky
pauzovací papír, snímkový papír, průsvitný papír, transparentní papír
pěšina
pevná měřická přímka
pevný bod
plastika mapy
plavební komora
plošná nivelace
plot
podklad mapy
podrobná mapa
podrobné bodové pole
podrobné měření
podrobný bod
podrobný polohový bod
podrobný výškový bod
polární metoda
polární prvky
polární souřadnice
politická mapa
polohopis
polohopisná mapa
polohopisné mapování, mapování polohopisu
polohopisný náčrt
polohové připojení
polygonová síť
polygonová strana, strana polygonového pořadu
polygonový pořad
pomocná vrstevnice
pomocný (měřický) náčrt
pomocný měřický bod
popis mapy
porovnání styku (mapových listů)
pořad
poříční polygonový pořad
posunutý klad mapových listů
povrchová měřická značka
pozorovací rovina
pracovní měřítko
pravoúhlé rovinné souřadnice
projekt mapování
propadlina
protínání
protínání vpřed
proudnice
průsek (lesní)
průsmyk
průsvitka
prvek mapy
předmět měření
předmět měření polohopisu
předmět měření výškopisu
předmět šetření
předpis kresby a výpočtu výměr
přehled měřických náčrtů, klad měřických náčrtů
přehledný náčrt bodového pole
přehledný terén, volný terén
přepracování původní mapy
přesnost analogové mapy
přesnost mapování
přesnost mapy
přesnost metody podrobného měření
převýšení, výškový rozdíl
příkop
příložný (měřický) náčrt
přímé měření
připojovací měření
připojovací směr
připojovací strana
přístaviště
přívoz
původní mapa
původní měření
R
rádiové měření délek
rajón
rámový náčrt
ranvej
rašeliniště
reambulace mapy
reambulační práce, reambulace mapy
redukce délky na výpočetní plochu
redukce z převýšení
rekognoskace terénu
rekognoskační náčrt
relativní (výšková) kóta
relativní hloubka
relativní kóta
relativní výška
reliéfní čára
roh mapového listu
rokle
rostlinný kryt, vegetační kryt
rovina
rovinná pravoúhlá souřadnicová síť
rovinný terén
rozestup vrstevnic
rozvodí
rozvodnice
ruční digitalizace
Ř
řešení vrstevnic, konstrukce vrstevnic
S
sedlo
sesuv
seznam mapových značek, značkový klíč
signalizace
síť měřických přímek
skalní stabilizace
skleník
sklon terénního reliéfu, sklon georeliéfu
sklon záměry
sklonitý terén
sklonové měřítko
skutečné měřítko
skutečný rozměr mapy
sníženina
souvislé mapování
spád terénního reliéfu
spádnice
spádové šrafy
spádovka
spočinek
sráz
stabilizace
standardizované geografické jméno, standardizované toponymum
staničení
staničník
stanovený rozměr mapy
stanovisko
stanovisko polárního měření
stolová tachymetrie
stoupání terénního reliéfu
strž
střešní přesah
stykový list
suťový kužel
svah
svahová kupa
svahový hřbet
Š
šetření
T
tachymetrický náčrt
tachymetrický pořad
tachymetrie
technická mapa
Technická mapa města (TMM)
technická zpráva
Technickohospodářská mapa (THM)
technickohospodářské mapování
tematická mapa
tematické mapování, účelové mapování
tematické státní mapové dílo
teoretické měřítko, stanovené měřítko
terén
terénní bod
terénní čára, geomorfologická čára
terénní hrana
terénní kostra
terénní reliéf
terénní stupeň
terénní tvar
těžní věž
topografická mapa
topografická plocha
topografická revize
topografické mapování
topografické šrafy
topografický originál mapy
topografie
transformátor
tribuna
trigonometrické měření délek
trigonometrické měření výšek
trvalá signalizace
třída přesnosti mapování
tvarová čára
tyčová stabilizace
U
úbočí
účelová mapa
údaje v mapovém rámu
údolí
údolnice
údržba mapy
úhlový uzávěr
ukázkový mapový list
úpatí
úpatnice
úplný list mapy, úplný mapový list
určení měřítka mapy
určovací délka
určovací směr
urovnání měřického stolu
ústí šachty, štoly
uzavřený polygonový pořad
V
vedlejší polygonový pořad
vektorizace mapy
vertikální úhel, svislý úhel
vetknutý pořad
vnější rámová čára
vodorovný úhel, horizontální úhel
vodstvo, hydrografie
vojenská mapa
volná měřická přímka
volný pořad
vrchol sedla
vrcholová (výšková) kóta
vrcholový úhel
vrcholový úhel polygonového pořadu
vrstevnice, izohypsa
vrstevnicová mapa
vrstevnicový interval
vrt
vstup do jeskyně
vyhledání bodu
výchozí mapa
výchozí měřítko
výkop
vyrovnání hranic
vyrovnání pořadu
vyrovnání styku (mapových listů)
vystředění zápisníku, výpočet zápisníku
výška (h, H)
výška přístroje
výškopis
výškopisná mapa
výškopisné mapování, měření výškopisu, výškopisné měření
výškopisný náčrt
výšková členitost terénního reliéfu (georeliéfu)
výšková kóta
výšková úroveň
výškové měřítko mapy
výškové připojení
výškový bod
výškový měřický údaj
výškový pořad
výškový prvek
výškový úhel
vyvýšenina
vzorový mapový list
vztažné měřítko
vžité geografické jméno, vžité zeměpisné jméno, exonymum
Z
zajišťovací směr
základní mapa (ZM)
základní mapa velkého měřítka (ZMVM)
základní mapování
základní měřítko (mapového díla)
základní státní mapové dílo
základní vrstevnice
základní vrstevnicový interval
základnová stabilizace
záměra
záměrná přímka
zaměřování terénu profilováním
zaměřování změn, měření změn
zápisník (měřených údajů)
záplavová čára
záplavové území
zarostlý terén
zářez
zařízení (zdravotnické, sociální, školské)
závěrečná úprava měřického náčrtu, adjustace měřického náčrtu
zdůrazněná vrstevnice
zeměpisná síť, geografická síť
zenit
zenitový úhel, zenitová vzdálenost
zobrazený bod
zobrazování
zvlněný terén
Ž
železniční trať
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována