Slovník TK ČÚZK

Volba jazyka výpisu oboru

cz cz cz cz cz cz
Termíny oboru geografická informace (317)
A
Abfrage e (GI)
abgeleitetes Objekt s des Nationalsatzes   von Geoobjekten (GI)
Abtasten s, Scannen s (GI)
Adresse e (GI)
Aggregation e (GI)
Analogdaten spl, analoge Daten spl (GI)
Angabe e, Daten spl (GI)
Animation e (GI)
Anmelden s (GI)
Anwendung e (GI)
Anwendungsfall r (GI)
Anwendungsschema s (GI)
Archiv s (GI)
Assoziation e (GI)
Atributdaten spl (GI)
Attribut s (GI)
Attributdaten spl (GI)
Attributtabelle e (GI)
Aufbereitung e (GI)
Auflösung e (GI)
Ausgabedaten spl (GI)
Auszeichnungssprache e der Geografie (GI)
automatische Digitalisierung e (GI)
automatisierte Generalisierung e, rechnergeschtützte Generalisierung e (GI)
automatisierte kartografische Generalisierung e (GI)
automatisierte Modellgeneralisierung e (GI)
automatisierte Objektgeneralisierung e (GI)
B
Basisdatenbank e für geografisches Informationssystem (GI)
Bedeckung e (GI)
Begrenzungsrechteck s (GI)
Betrachtungsdienst r (GI)
Big Data spl, Massendaten spl (GI)
Bilddaten spl (GI)
Bilddatum s (GI)
Bildelement s, Pixel s (GI)
bildliche Darstellung e (GI)
Bitmap e (GI)
blattschnittfreie Datenbank e (GI)
Bodenabstand r der Proben (GI)
Bodenbedeckung e (GI)
Bogen r, gerichtete Kante e (GI)
Byte s (GI)
C
chromebook (GI)
Cloud r (GI)
Cloudinfrastruktur e (GI)
Computergrafik e, grafische Datenverarbeitung e (GI)
D
Darstellung e (GI)
Data250 (Daten250) (GI)
Data50 (Daten50) (GI)
Datei e (GI)
Datei e Instandhaltung e (GI)
Dateiaktualisierung e (GI)
Daten spl (GI)
Datenaggregation e (GI)
Datenaufsuchen s (GI)
Datenaustauschformat s (GI)
Datenbank der geografischen Namen e (GI)
Datenbank e, Datenbasis e (GI)
Datenbank-Fortführung e (GI)
Datenbank-Managementsystem s (GI)
Datenerfassung e, Datengewinnung e (GI)
Datenexport r (GI)
Datenformat s (GI)
Datenimport r (GI)
Datenkomprimierung e, Datenkompression e (GI)
Datenmanagement s, Datenverwaltung e (GI)
Datenmenge e (GI)
Datenmodell s (GI)
Datenquelle e (GI)
Datensatz r (GI)
Datenschutz r (GI)
Datenspeicherung e, Datensicherstellung e (GI)
Datentyp s (GI)
Datenumsetzung e, Datenumwandlung e, Datenkonvertierung e, Datenkonversion e (GI)
Datenuntersuchung e (GI)
Datenverarbeitung e (GI)
Datenverwalter r (GI)
Datenwarenhaus s (GI)
Datenwissenschaft e (GI)
Demoversion e (GI)
Dienst r (GI)
Dienstleister r (GI)
digitale Daten spl (GI)
digitale Karte e (GI)
Digitale Karte e der öffentlichen Verwaltung (GI)
digitaler Zwilling r (GI)
digitales Bild s, Digitalbild s (GI)
digitales Geländemodell s (DGM), digitales Geländereliefmodell s (GI)
digitales Höhenmodell s (DHM) (GI)
digitales Landschaftsmodell s (GI)
digitales Oberflächenmodell s (DOM) (GI)
digitalisierte Bilddaten epl (GI)
direkte Position e (GI)
direktes räumliches Bezugssystem s (GI)
Diskursuniversum s (GI)
Dokument s (GI)
Domäne e (GI)
Doppelklicken s (GI)
Download-Dienst r (GI)
Drahtmodell s (GI)
E
Einfangen s (GI)
Eingabedaten spl (GI)
elektronisches Lernen s (GI)
Element s (GI)
Entität e (GI)
Erscheinung e, Phänomen s (GI)
erweiterte Realität e (GI)
Extensible Markup Language (GI)
F
fat Client r (GI)
Firmware e (GI)
Fläche e (GI)
freie Software e (GI)
Funktion e (GI)
funktionaler Standard r (GI)
G
garantierte Daten spl (GI)
gebautes Gebiet s (GI)
Genauigkeit e der Zeitangaben e (GI)
Geo-Objekt s (GI)
Geocode r, Geokode r (GI)
Geodatabasis e (GI)
Geodaten spl, Geo-Daten spl (GI)
Geodatenharmonisierung e (GI)
Geodateninformationsinfrastruktur e (GI)
Geodateninfrastruktur e (GI)
Geodateninfrastruktur e (GDI) (GI)
geografische Datenbank e (GI)
geografische Datenbank e, Geo - Basis e (GI)
geografischer Identifikator r (GI)
Geoinformatik e, Geo-Informatik e (GI)
Geoinformation e, Geo-Information e (GI)
Geoinformationssystem s (GIS) (GI)
Geomatik e, často však Geoinformatik e, též Geoinformation e (GI)
geometrische Konsistenz e (GI)
geometrischer Primitiv r (GI)
Geoobjekt s (GI)
Geoportal s (GI)
Georeferenzierung e (GI)
Geosystem s (GI)
Geovisualisierung e (GI)
Gigabyte s (GI)
Gitter s (GI)
Glättung e, Glätten s (GI)
globale Geodaten-Infrastruktur e (GI)
Grabbing s, Rippen s (GI)
grafische Darstellung e, Bilddarstellung e (GI)
Grenze e (GI)
großräumiges Netzwerk s, (WAN) (GI)
Grundbasis der geografischen Daten e (GI)
Grundobjekt s des Nationalsatzes   von Geoobjekten (GI)
H
Helpdesk (GI)
Hyperlink r (GI)
Hypertext-Transfer-Protokoll s (GI)
I
Identifikator r (GI)
Implementierung e, Realisierung e (GI)
indirekte Position e (GI)
indirektes räumliches Bezugssystem s (GI)
Informatik e (GI)
Information e, Informationen e (GI)
Informations-und Telekommunikationstechnologie e (GI)
Informationsanbieter r (GI)
Informationsdienst r (GI)
Informationslebenszyklus r (GI)
Infrastruktur e (GI)
Initiative e zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) (GI)
interaktive Digitalisierung e (GI)
internationale Norm e (GI)
Internet der Dinge (IdD, IoT) (GI)
Interoperabilität e, Betriebsfähigkeit e (GI)
K
Kante e (GI)
Kartenkomposition e (GI)
kartographische Datenbank e (GI)
Klasse e (GI)
Klassifizierung e (GI)
Klicken s (GI)
Klient r (GI)
Knoten r (GI)
Kodierung e (GI)
Kompatibilität e, Verträglichkeit e (GI)
Komposition e (GI)
Komputerkartografie e, rechnergestützte Kartografie e (GI)
Konformität e, Übereinstimmung e (GI)
konzeptionelles Modell s (GI)
konzeptionelles Schema s (GI)
Koordinatenreferenzsystem s des Bildes (GI)
Kryptoanalyse e (GI)
Kryptografie e (GI)
Kryptologie e (GI)
Kurve e (GI)
L
Landnutzung e (GI)
Link r (GI)
logische Konsistenz e (GI)
lokales Netzwerk s (LAN) (GI)
M
magnetisches Speichermedium s (GI)
Masche e (GI), Seite e (GI)
Matrix e (GI)
Matrixdaten spl (GI)
Mehrwertprodukt r (GI)
Menü s, Auswahlliste e, Schaltflächen epl (GI)
Merkmals- und Attributs(umsetzung)katalog r (GI)
Metadaten spl, Meta-Daten spl (GI)
Metainformationssystem s (GI)
Metasprache e (GI)
Militärisches Gebietsinformationssystem s (GI)
Modell s (GI)
Modellgeneralisierung e (GI)
Modellierung e (GI)
Mustererkennung e (GI)
N
Nationale Geodaten-Infrastruktur e (NGDI) (GI)
Nationale Integrationsplattform e für Geoinformation (GI)
nationale Norm e (GI)
Nationalsatz m von Geo-Objekten (GI)
Norm e (GI)
normatives Dokument s (GI)
Normung e, Normungsarbeit e (GI)
O
Objekt s (GI)
Objekt s, Geo - Objekt s (GI)
Objekt-orientierte Programmierung e (GI)
objektorientierte Datenbasis e (GI)
objektorientiertes System s (GI)
offene Daten spl; Open Data (GI)
offene Dienste mpl auf Geodaten (GI)
open GIS s (GI)
open Source e (GI)
Ort r (GI)
Orthobild s (GI)
P
Parketierung e (GI)
Polygon s, Masche e (GI) (GI)
Positionierung e, Positionsbestimmung e (GI)
Profil s (GI)
Programmiersprache e (GI)
Puffer r (GI)
Punkt r (GI)
Punktdigitalisierung e von Objekten (GI)
Q
Quadtree e, baumartige Datenstruktur e (GI)
Qualität e (GI)
R
Raster r (GI)
Raster-Vektor-Konvertierung e (GI)
Rasterdaten spl, Raster-Daten spl (GI)
Rasterkarte e (GI)
raumbezogene Informationswissenschaft e (GI)
Raumbezugsschema s (GI)
Raumdaten spl, Raumbezugsdaten spl (GI)
Rauminformation e (GI)
räumlich-zeitliche Domäne e (GI)
räumliche Analyse e, Raumanalyse e (GI)
räumliche Auflösung e (GI)
räumliche Referenz e (GI)
räumliches Bezugssystem s (GI)
Referenzdaten epl (GI)
Referenzinterface e (Referenzschnittstelle e) von öffentlichen Administrationsinfor-mationssysteme (GI)
Regionalnorm e (GI)
relationale Datenbank e,relationale Datenbasis e (GI)
Rendering s (GI)
Resampling s, Umrechnung e (GI)
Rohdaten spl (GI)
S
Scanprozessor r (RIP) (GI)
Schicht e (GI)
Schnittstelle e, Interface s (GI)
semantische Genauigkeit e (GI)
semantische Interoperabilität e (GI)
semantische Konsistenz e (GI)
Sharing s, Teilung e (GI)
Simulation e, Simulierung e (GI)
Skalierbarkeit e (GI)
Software e (GI)
Software-Lizenz e (GI)
Spaghetti(daten) spl (GI)
standortabhängiger Dienst r; location-dependent service (LDS) (GI)
standortsbezogener Dienst r ; location-based service (LBS) (GI)
strukturierte Abfragesprache e (GI)
syntaktische Interoperabilität e (GI)
T
technische Spezifikation e, technische Beschreibung e (GI)
temporale Auflösung e (GI)
Terabyte s (GI)
territorialer Entwicklugsplan r (GI)
Textur e (GI)
thematische Geodaten epl (GI)
Thesaurus r (GI)
thin Client r (GI)
TIN-Datenstruktur e, Triangulation e eines Stützpunktfeldes e, unregelmäßiges Dreiecknetz s (GI)
topografische Daten spl (GI)
Topologie e (GI)
topologische Beziehung e (GI)
topologische Konsistenz e (GI)
topologischer Primitiv r (GI)
U
Überlagerung e (GI)
Umriss r (GI)
Upgrade s, Aufrüstung e, Verbesserung e, Modernisierung e, Steigung e (GI)
V
Validierung e; Bestätigung e (GI)
Vektor r (GI)
Vektor-Raster Konvertierung e, Rasterisierung e, Rasterung e (GI)
Vektordaten spl, Vektor-Daten spl (GI)
Vektorkarte e (GI)
Vereinfachung e, Vereinfachen s (GI)
vereinigte Datenbanken epl (GI)
verteilte Datenbank e (GI)
Verwalter r des Versorgungsnetzes (GI)
virtuelle Realität e (GI)
Visualisierung e (GI)
Volumenelement s (GI)
vorgegebener Wert r, Ausgangswert r (GI)
W
Web Feature Service (WFS) (GI)
Web Map Service (GI)
Web Portal s (GI)
Web Server r (GI)
Web Services rpl (GI)
Web-Karten-Portal s (GI)
Web-Kartenapplikation e (GI)
Webbedeckungsservice r (WCS) (GI)
Z
Zeitbezugssystem s (GI)
Zeitkoordinatensystem s (GI)
Zeitplan r (GI)
Zelle e (GI)
Zentroid s, Definitionspunkt r (GI)
Zertifizierungsstelle e (GI)
Zoomoperation e, Vergrößerung e / Verkleinerung e (GI)
Zugriffsrecht s (GI)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována