Slovník TK ČÚZK

Volba jazyka výpisu oboru

cz cz cz cz cz cz
termíny oboru geodézie (446)
A
aberace
aberace světla
absolutní elipsoid, obecný elipsoid
absolutní gravimetr
absolutní tíhový bod
afelium, odsluní
agona
aktivní družice
almukantarat
anomálie
anomální magnetická deklinace
apogeum, odzemí
apsida
argument deklinace
argument perigea, vzdálenost perigea
argument šířky
astázie
astázování
asteroid, asteroida, planetka
astrodynamika
astrometrie
astronomická anomálie
astronomická zeměpisná délka
Astronomicko-geodetická síť ČR (AGS)
astronomicko-gravimetrický bod
astronomický azimut
astronomický bod
astronomie
atmosféra
atomový čas
avigace, aeronavigace
azimut
B
barometrické měření výšek
barycentrum
Besselova denní čísla
Besselův elipsoid
Besselův rok, annus fictus
bod grafické triangulace
bod letního slunovratu
bod poledníkového oblouku, bod poledníkového řetězce
bod základního bodového pole
bodové pole
body Základní geodynamické sítě ČR
Bouguerova anomálie
Bouguerova deska
C
centrace přístroje, dostředění přístroje
Collinsův bod
Č
čára apsid, apsidální čára
čára normálového řezu
čas průchodu hvězdy
čas průchodu planety periheliem
časová poloha
Česká gravimetrická síť (ČGS)
Česká podrobná nivelační síť (ČPNS)
Česká státní nivelační síť (ČSNS)
Česká státní trigonometrická síť (ČSTS)
D
Databáze bodových polí (DBP)
datová čára, mezinárodní datová čára
datum
deklinace
deklinace vztažená ke kilometrové síti, odchylka magnetky
délka nivelační sestavy
délka perihelia
délka silové křivky
délka stupně
délka výstupního uzlu
délka záměry
denní aberace
deprese horizontu, snížení horizontu
digrese
doba šíření časového signálu
dočasně signalizovaný bod
dočasně stabilizovaný bod
DOPNUL
Dopplerův jev, Dopplerův efekt
dráha družice, oběžná dráha družice
družice
družicová altimetrie
družicová geodézie
družicový bod
dublinské modifikované datum
dvojřada
dynamika dráhy družice
E
efemerida, efemeridy
efemeridový čas
ekliptická délka
ekliptika
ekvinokcium, rovnodennost
elipsoid 1967
elipsoid GRS 1980 (GRS 80), elipsoid IUGG 1975
elipsoid WGS84
Evropský terestrický referenční systém (ETRS), Evropský terestrický referenční systém 89 (ETRS89)
excentrická anomálie
excentrický bod
F
Fayeova anomálie, anomálie ve volném vzduchu
fundamentální družicový geodetický bod
fyzikální geodézie
fyzikální metoda měření
fyzikální výška (H)
G
Gal
galaktická délka
geocentrické souřadnice
geodetická astronomie
geodetická čára
geodetická délka, elipsoidická délka,zeměpisná délka (λ)
geodetická dokumentace
geodetická družice
geodetická observatoř
geodetická šířka, elipsoidická šířka (φ)
geodetická výška, elipsoidická výška (h)
geodetické datum
geodetické metody
geodetické souřadnice
geodetické základy
geodetický azimut, elipsoidický azimut
geodetický bod
geodetický souřadnicový referenční systém
geodetický souřadnicový systém, elipsoidický souřadnicový systém
geodézie
geodynamická družice
geodynamické bodové pole (GBP)
geodynamika
geoid
geometrická metoda měření
geometrická nivelace
geopotenciál
geostacionární družice
grádové dělení
grafická triangulace
graficky určený bod
gravimetrický bod, tíhový bod
gravimetrický geoid
gravimetrie
gravitační zrychlení
greenwichský čas
greenwichský hvězdný čas
greenwichský střední čas
gregoriánský rok
H
Hansenova úloha
Helmertova ortometrická výška
hladinová plocha, ekvipotenciální plocha
hladinový elipsoid
hlavní gravimetrická základna (HGZ)
hlavní tíhový bod
hlavní výškový bod
hlavní výškový indikační bod
horizontální refrakce, boční refrakce, příčná refrakce, laterální refrakce
hraniční dokumentární dílo
hraniční práce
hrubé čtení
hvězdná čísla
hvězdné greenwichské datum
hvězdný čas
hvězdný den
hvězdný rok, siderický rok
hydrostatická nivelace
Ch
chráněné území geodetického bodu
I
indikační tíhový bod
inerciální azimut
inerciální měření
inflexní bod, bod obratu
izobáza
izogama
izostatická anomálie
J
jarní bod, bod jarní rovnodennosti
Jednotná evropská nivelační síť (UELN)
jižník
juliánské datum
juliánský den
juliánský rok
K
kalendářní den
Katastrální souřadnicový systém gusterbergský, gusterbergský systém
Katastrální souřadnicový systém svatoštěpánský, svatoštěpánský systém
koeficient refrakce
koincidence, ztotožnění
kombinované protínání
komunikační družice
koncový bod geodetické základny, koncový bod délkové základny
konverze souřadnic, převod souřadnic
koordinovaný univerzální čas
Krasovského elipsoid
kvazigeoid
kyvadlový bod
L
laboratorní jednotka
Laplaceova podmínka
Laplaceův azimut
Laplaceův bod, Laplaceova stanice
M
magnetická anomálie
magnetická deklinace
magnetická inklinace
magnetický azimut
magnetometrický bod, magnetometrická stanice, magnetický bod
maximální digrese, největší digrese, elongace
meridiánová elipsa, elipsoidický poledník, geodetický poledník, geodetický meridián
meridiánová konvergence
měřená délka
měření směrů ve skupinách
měření trojpodstavcovou soupravou
měření úhlů
měření úhlů ve všech kombinacích, Schreiberova metoda
měření v řadách
měření základen, základnové měření
měřická četa
měřická kampaň
měřická věž
měřický bod
měřický pomocník, figurant
metoda volných stanovisek, metoda přechodných stanovisek
Metonův (měsíční) cyklus
Mezinárodní federace zeměměřičů (FIG)
miliGal
místní čas
místní hvězdný čas
místní síť, lokální síť
místní souřadnicový systém
modifikované juliánské datum
modifikovaný juliánský den
N
nadir
náhradní trigonometrický bod
navigační družice
nepřímé měření délek
nepřímý efekt, Bowieho efekt, Bowieho jev
nepřístupná délka
nivelace kupředu
nivelace x-tého řádu
nivelace ze středu
nivelační bod
nivelační oddíl
nivelační polygon
nivelační pořad
nivelační přestava, nivelační přestavový bod
nivelační sestava
nivelační síť
nivelační úsek
nivelér
norma komise NMEA
normála k elipsoidu
normální magnetická deklinace
normální oběžná dráha, keplerovská nerušená oběžná dráha
normální ortometrická výška
normální tíhové pole
normální tíhové zrychlení
normální výška
nulový výškový bod
NULRAD, referenční síť nultého řádu
nutační elipsa
O
oběžná doba
oběžná dráha
observační pilíř, pozorovací pilíř
observátor
odstředivé zrychlení
ochrana geodetických bodů
opakovaná nivelace
oprava ze zakřivení Země a z refrakce
opticky efektivní atmosféra
orientace osnovy směrů, orientace směrů
ortogonální metoda
ortometrická výška
oscilace tížnice
oskulační elementy, oskulační prvky
osnova směrů
ověřovací bod
P
paralaktická diferenciální aberace
paralaktická polygonometrie
paralaktické měření délek, paralaktická metoda
paralaktický článek
paralaktický článek s pomocnou základnou
paralaktický článek s vodorovnou základnovou latí, paralaktický článek se základnovou latí
pasivní družice
pásmový čas
permanentní stanice pro příjem signálů GNSS, permanentní stanice
pevný bod podrobného polohového bodového pole (PBPP)
planetární aberace
plošná nivelační síť (PNS)
podrobná triangulace
podrobné polohové bodové pole (PPBP)
podrobné tíhové bodové pole (PTBP)
podrobné výškové bodové pole (PVBP)
podzemní bod
podzemní značka
podzimní bod, bod podzimní rovnodennosti
polární družice
poledník
polohový geodetický bod
polygonizace
polygonometrie
polygonový bod
porovnávací bod
poziční astronomie
pozorovaný bod
pravá anomálie
pravá deklinace
pravý greenwichský čas
pravý horizont
pravý hvězdný čas
pravý jarní bod
pravý místní čas
pravý sluneční den
prostorová síť
protínání z délek
protínání zpět
průhyb pásma
prvky oběžné dráhy, elementy oběžné dráhy, dráhové elementy, orbitální keplerovské elementy
přerušovaná dráha tělesa na kosmickém snímku
přesná nivelace (PN)
přidružený bod
přímé měření délek
připojovací bod
R
recentní pohyby zemské kůry
redukce délky na hladinu moře
redukce směrů na výpočetní plochu
redukovaná délka
redukovaná délka geodetické čáry
referenční bod tíhového zrychlení
referenční bod, vztažný bod
referenční elipsoid
referenční výškový bod
refrakce
relativní gravimetr
relativní tíhový bod
reverzní bod
roční aberace
rok
rotační čas
rovníková družice
rozvinovací síť, základnová síť
S
sekulární aberace
setinný stupeň, gon, grad
setrvačníkový azimut, gyro-azimut, gyroskopický azimut
severní bod
severní souřadnice (N)
sférická astronomie
sférický souřadnicový systém
sféroid
signalizovaný bod
siločára
slapová síla
složený souřadnicový referenční systém
směrník
směrová řada, řada směrů
směrový bod
smíšená anomálie
souřadnice (sg.)
souřadnicová operace
souřadnicový referenční systém
Souřadnicový systém 1942 (S-42/83)
Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK)
souřadnicový systém UTM
souřadnicový systém, souřadnicová soustava (dříve)
správce značky bodu bodového pole
stabilizovaný bod
stabilizovaný bod technické nivelace
střední anomálie
střední deklinace
střední hladina moře
střední hvězdný čas
střední hvězdný den
střední jarní bod
stupňové dělení
subdružicový bod
světový čas
Světový geodetický systém 1984 (WGS84)
svislice
Š
šedesátinný stupeň
šikmá délka
T
technická nivelace (TN)
teplotní korekce
tíhová anomálie
tíhové zrychlení
tíhový geodetický bod, tíhový bod
tíhový gradient
Tíhový systém 1995 (S-Gr95)
tížnice
tížnicová odchylka
topocentrická deklinace
topografická redukce
topografické hmoty
transformace souřadnic
transformační klíč
triangulace
triangulační bod
triangulační list
triangulátor
trigonometrická nivelace
trigonometrická síť
trigonometrická výška
trigonometrický bod
trilaterace
trilaterační síť
trvale signalizovaný bod
trvale stabilizovaný bod
U
umělá družice Měsíce
umělá družice Země (UDZ)
úplná Bouguerova anomálie
určení prostorové (trojrozměrné) polohy
určování geoidu
úsekový bod geodetické základny
uzávěr nivelačního pořadu
uzávěr pořadu
uzlová čára, uzlová linie, uzlová přímka
uzlový bod
V
velmi přesná nivelace, nivelace vysoké přesnosti (VPN)
vlnová délka
vodorovná vzdálenost, vodorovná délka
vrcholový bod, vrchol polygonového pořadu
vyhledávací míra, zajišťovací míra
východní (zeměpisná) délka
východní souřadnice (E)
výchozí bod
vyrovnaná délka
vyrovnání na stanovisku
výška geoidu
výšková anomálie
výškové datum
výškový geodetický bod
výškový souřadnicový referenční systém
výškový souřadnicový systém
Výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv)
výškový systém jadranský
vyšší geodézie
Z
zacílení
zajišťovací bod
základní bod
základní bod geodetického systému, vztažný bod geodetického systému, referenční bod geodetického systému
základní bodové pole (ZBP)
Základní geodynamická síť České republiky (ZGS), geodynamická síť ČR
základní nivelační bod
základní polohové bodové pole (ZPBP)
základní tíhové bodové pole (ZTBP)
základní triangulační list
základní trigonometrický bod
základní výškové bodové pole (ZVBP)
základnový bod
záměrná přímka (dalekohledu)
západní (zeměpisná) délka
západní bod
zapisovatel
zauzlený polygonový pořad
zdánlivá deklinace
zdánlivý horizont
zhušťovací bod
zničený bod
zorné pole dalekohledu
zpětný azimut
zploštění
zrychlení
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována