czgeodetické datum
engeodetic datum
frdatum m géodésique
gegeodätisches Datum s
ruгеодезический датум
skgeodetický referenčný systém
cz

geodetické datum

datum popisující vztah souřadnicového systému k Zemi

POZNÁMKA - geodetické datum většinou zahrnuje definici elipsoidu

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 19111 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována