Slovník TK ČÚZK

Volba jazyka výpisu oboru

cz cz cz cz cz cz
termíny oboru kartografie (1502)
3
3D tisk
A
absolutní znázornění
absorpce barvy
absorpce vody
abstraktní značka
aditivní míšení barev
adjustace mapy
administrativní mapa, mapa správního rozdělení
akcidenční písmo
aktualizace kartografického díla (mapy)
aktuální mapa
aktuálnost kartografického díla (mapy)
algoritmická generalizace
alonymum
anaglyfová mapa
analytická mapa
analýza kartografického díla
anamorfní mapa
anamorfní metoda
anamorfóza mapy
anoikonymum
antihalace
antihalační vrstva
antikva
antropogenní jev
areál (plochy)
areálová mapa
areálová značka, plošná značka
areálové znázornění, plošné znázornění
argentografie
arch
arch papíru
archiv tiskových podkladů
archivování map
archový tisk
astronomická kartografie
astronomická mapa
atlas
atlas Měsíce
atlas světa
atlasová kartografie
atlasová mapa
autoatlas
automapa
automatizované zpracování map
autor mapy
autorská korektura (sazby)
autorské právo v kartografii
autorský arch
autorský koncept mapy
autorský originál (mapy)
autorský výtisk
autotypická síť
autotypický bod
autotypický pozitiv
autotypický tón barvy
azimutální neperspektivní zobrazení
azimutální zobrazení, azimutální projekce
azobarvivo
B
barevná hypsometrie
barevná kontrolní stupnice
barevná mapa, vícebarevná mapa
barevná polotónová předloha, barevná tónová předloha
barevná předloha mapy
barevná soukopie (mapy)
barevná stupnice výškových vrstev, barevná hypsometrická stupnice
barevná symbolika
barevná úprava mapy
barevná vydatnost
barevná výplň
barevné výtažkování
barevnost map
barevný filtr
barevný fotomechanický výtažek
barevný kontrast
barevný kruh
barevný náhled, zkušební náhled (mapy)
barevný nátisk
barevný originál mapy
barevný papír, pestrý tiskový papír, kulér
barevný tisk
barevný tón, barevný odstín
barevný výtažek
barva
barva mapy
barva papíru
barva výškové vrstvy, hypsometrická barva
barvový model
barytový papír, barytovaný papír
batymetrická mapa
batymetrická vrstva; hloubnicová vrstva; hloubková vrstva
Benešovo zobrazení
bezdřevý papír
bezprojekční zobrazení
bezserifové písmo
beztlaký tisk
bibliografický záznam mapy
biblový papír
blednutí barev, vyblednutí barev
blokdiagram
blokdiagram terénních hran, kantogram
boční nakládací hrana
bodová (polohová) značka
bodový kartodiagram
Brailleho písmo, slepecké písmo
brožura
C
Cassiniho zobrazení
centrální projekce, gnómonická projekce
cenzální výběr prvků mapy
cicero
citlivá vrstva
citlivost fotografické vrstvy
cizí jméno
clonové číslo, clona
copyright (kartografického díla), autorské právo
cyan, azur
cykloturistická mapa
cyklus údržby mapy, cyklus opravování mapy
Č
čára
čára odlivu
čára pravoúhlé rovinné sítě
čárkovaná čára
čárová značka
čárový prvek mapy
čáry zeměpisné sítě
černobílá mapa
černobílá polotónová předloha
černobílý polotónový obraz, černobílý tónový obraz
Česká kartografická společnost
číselný atribut
číslo mapového listu
číslo poledníkového pásu
číslo vydání
čistý formát
čtení mapy
čtverec souřadnicové sítě
čtvrtlist
čtyřbarevný tisk mapy
D
datum aktualizace mapy
datum redakční uzávěrky mapy
datum tisku
datum vydání mapy
dávkovač světla
deformace filmu
deformace mapy
deformace papíru
dějepisný atlas
dějiny kartografie
dekadické měřítko
deleatur
dělení na listy
dělení na rámu mapy, dělení mapového rámu, dělení rámu mapy
délková deformace mapy
délkové zkreslení
demografická mapa
demografický atlas
demonymum; obyvatelské jméno
denzita, optická hustota
denzitometrie
diagram
diagramová mapa, kartodiagram
diagramová metoda
diagramový znak
diapozitiv mapy
diapozitivní maska, pozitivní maska
diazografická kopie
diazografický film
diazografický papír
diazografie
didaktická mapa, vyučovací mapa
digitální kartografický model
digitální kartografie, počítačová kartografie
digitální tisk
dílčí doplňky (mapy)
dílčí kartografický (vydavatelský) originál
dílčí kartografický elaborát, dílčí kartografický produkt
díly mapy
divis, spojovník
DL film
dokladový exemplář (mapy)
dokončovací výroba
dokumentační práce
domácí jméno
domácí korektura (sazby)
doplněné vydání
doplňková tisková forma
doplňkové barvy, komplementární barvy
doplňkové zobrazení
dopravní mapa
dotisk, reprint
dotyková čára
dotyková rovnoběžka
dotykový bod
dotykový poledník
druh mapy
druh měřítka mapy
druh písma
druhový název mapy
druhy kartografického zobrazení
duktus písma
důlní kartografie
duplikát filmu
duplikát mapy
dvojitá čára, dvojčára
dvoubarevný tisk
dynamické zobrazení
E
edice
ediční plán
ediční rada
egyptienka
ekvatoreální poloha, příčná poloha, rovníková poloha, transverzální poloha
ekvideformáta
ekvidenzita
ekvidistanta
ekvidistantní azimutální zobrazení, stejnodélné azimutální zobrazení
ekvidistantní zobrazení, stejnodélné zobrazení
ekvivalentní zobrazení, stejnoploché zobrazení
elektrografická kopie
elektrografické kopírování, elektrografie
elementární atlas
elipsa zkreslení, Tissotova indikatrix
endonymum
entropie mapy
errata
estetika mapy
etapizace vývoje map
evidenční mapový list
expoziční doba, doba osvitu
externí projekce
F
faksimile
faksimile mapy
faktor zmenšení
faktor zvětšení
faldovatění (papíru), vlnění papíru
Faschingovo zobrazení
fermež
figurální značka
filmová kazeta
filmový negativ
filmový pozitiv
flexografie
fluorescenční barva
fluoreskující mapa
fólie s rycí vrstvou, rycí fólie
formát
formát atlasu
formát papíru
fotografická kopie
fotografická vrstva
fotografické zmenšování
fotografické zvětšování
fotografický film
fotografický materiál
fotografický obraz
fotografický papír
fotografování
fotochemie
fotolitografie
fotomechanická kopie, fotochemická kopie
fotomechanické kopírování, fotochemické kopírování
fotomechanické tónování terénního reliéfu
fotomechanické vinětování
fotopolymer
fotoreprodukce
fotosazba
frekvenční křivka, křivka četností
funkce mapy
fyzická školní mapa, fyzickogeografická školní mapa
fyzickogeografická mapa, fyzická mapa
fyziografická mapa
G
Gauss-Krügerovo zobrazení
Gaussovo zobrazení
generalizační operátor
geocentrická šířka
geodetická kartografie
geografická informační služba
geografická kartografie
geografická mapa
geografické jméno, zeměpisné jméno, geonymum
geografické názvosloví
geografický atlas, zeměpisný atlas
geografický rejstřík
geografie
geologická mapa
geomagnetická mapa
geometrická generalizace
geometrická značka; geometrické mapová značka
geometricky nejvhodnější zobrazení
geomorfologická mapa, mapa tvarů reliéfu
Geonames
globální lokalizace objektu
globografie
glóbový pás
glóbový segment
glóbový vrchlík
globulární zobrazení, horizontální zobrazení
glóbus
glóbusová mapa
gnómonická projekce
grafická analýza kartografického díla
grafická chyba, kresličská chyba
grafická lokalizace objektu
grafická přesnost (mapy)
grafická úprava
grafické (zobrazovací) prvky
grafické zmenšování
grafické zvětšování
gravimetrická mapa
grotesk
H
harmonie barev (na mapě)
harmonikové skládání (mapy), varhánkovité skládání (mapy)
hieroglyfová mapa
histogram četnosti
historická mapa, dějepisná mapa
historické jméno
historie mapy
hladká sazba
hlavní bod mapy
hlavní kružnice
hlavní mapa
hlavní paprsky zkreslení
hlavní poledník
hlavní redaktor, šéfredaktor
hlavní vrstevnice, zesílená vrstevnice
hlazený papír
hloubka ostrosti objektivu
hloubkový bod
hloubnicová mapa
hlubotisk
hnědokopie, argentografická kopie
hodnocení mapy
hodnotová jednotka mapové značky
hodnotový stupeň
hodonymum
hologram
horizontála
horolezecká mapa
hospodářská mapa, ekonomicko-geografická mapa
hrana ořezu, hrana oříznutí
hrana reliéfu
hranice areálu (na mapě)
hranice dobývacího prostoru
hranice chráněných území a ochranných pásem
hranice nebezpečí
hřbet atlasu
hřbetní drážka
hřbetní značka, hřbetní signatura
hřbetník
hustota názvů
hustota rastru, hustota sítě
hustota šraf
hustotní stupeň
hvězdná mapa, mapa hvězdné oblohy
hvězdný atlas
hvězdný glóbus
hydrografická mapa, vodopisná mapa
hydrologická mapa
hydronymum
hypsografická křivka
hypsografie
hypsometrická mapa, mapa výškových vrstev
hypsometrická vrstva; výšková vrstva
hypsometrické znázornění
Ch
charakteristika přesnosti mapy
chemigrafie
chorografická mapa
choronymum
chromokarton
chyba mapy
chyba popisu mapy
chyba z reprodukce, reprodukční chyba
I
ilustrační papír
ilustrovaný atlas
imprimatur (mapy)
imprimovaný rukopis
informační koncepce mapy
informační schopnost mapy
inkunábule, mapový prvotisk
interval souřadnicové sítě
inventarizace map
inverze rytiny
inverzní film, autoreverzní film (dříve též autopozitivní film)
izobarická mapa
izocylindrické zobrazení
izočára, izolinie
izočárová mapa
izometrická čára
izopléta
izoplétový diagram
J
jas barvy, jasnost barvy, světlost barvy
jazyk mapy
jazyková koncepce mapy
jazyková mutace mapy
jazyková verze mapy
jednobarevná mapa
jednobarevný tisk
jednoduchý kartodiagram
jednoduchý kartogram, plošný kartogram
jemné písmo
jižní orientace mapy
jižní pól
jižní zeměpisná šířka
K
kapesní atlas
kartézský souřadnicový systém
kartograf
kartograféma
kartografická bibliografie
kartografická délka
kartografická dokumentace (mapového díla)
kartografická estetika
kartografická fólie
kartografická generalizace
kartografická grafika
kartografická informace
kartografická interpolace
kartografická interpretace, kartografické znázorňování
kartografická komunikace, komunikace kartografické informace
kartografická kresba, kartografické kreslení
kartografická kurzíva, zpětná kurzíva
kartografická licence
kartografická metoda znázorňování
kartografická odvozenina
kartografická polygrafie
kartografická pravidla
kartografická projekce
kartografická předloha
kartografická regionalizace
kartografická rovnoběžka
kartografická sémiologie, kartografická sémiotika
kartografická služba
kartografická směrnice
kartografická šířka
kartografická transformace souřadnic
kartografická typografie
kartografická výroba
kartografické dílo
kartografické metody výzkumu
kartografické modelování
kartografické nakladatelství, kartografické vydavatelství
kartografické písmo, mapové písmo
kartografické pojetí
kartografické práce
kartografické souřadnice
kartografické techniky
kartografické údaje, kartografická data
kartografické vyjadřovací prostředky
kartografické zkreslení
kartografické zobrazení
kartografický kreslič
kartografický model
kartografický originál (mapy), vydavatelský originál (mapy), čistokresba mapy
kartografický originál polohopisu
kartografický originál popisu
kartografický originál vodstva
kartografický originál výškopisu
kartografický plagiát
kartografický pól
kartografický poledník
kartografický rovník
kartografický tezaurus
kartografický výrobek
kartografický znakový systém
kartografie
kartografie měst
kartogram
kartolitograf
kartolitografie
kartologie, nauka o mapách
kartometrická chyba
kartometrická mapa
kartometrická pomůcka
kartometrické souřadnice
kartometrie, měření na mapách
kartomorféma
karton
kartosyntagma
kartotéka
kartuš
katalog map, katalog kartografických děl
katalog topografických objektů
katastrální kartografie
kilometrová síť (na mapě)
kinematografická kartografie
klad mapových listů
klasifikace (tiskových) písem
klasifikace měřítek
klimatizace papíru, kondicionování papíru
klížení knižního bloku
klížený papír
klopa
knihař, knihvazač
knihařská maketa
knihařské nitě
knihařské zpracování map
knihtisk
knihvazačství
knižní blok
knižní desky
knižní přebal
knižní složka
knižní vazba
kód mapy
kolorování
komentář k mapě, průvodní text mapy
komerční kartografie
komplexní mapa
komplexní tematický atlas
komunikační koncepce mapy
koncepce mapy
koncept mapy
konference o Mezinárodní mapě světa
konformní zobrazení, stejnoúhlé zobrazení
konstrukční list (mapy)
konstrukční práce
kontaktní kopie
kontaktní kopírování
kontrastní barvy
kontrolní kresba
kontura, obrysová čára
konturové písmo, obrysové písmo, duté písmo
kopie
kopie na plastové fólii
kopírovací (krycí) maska, litografická maska
kopírovací montáž
kopírovací předloha
kopírovací síť
kopírovací vrstva
kopírování
kopírování map
korektor
korektura
korekturní znaménka
kosmonymum, mimozemské jméno
kótovaný bod
kresba přes rám
kresba skal
kreslení map, kresba mapy
kreslicí karton
kreslicí papír
kreslicí šablona
kruhová křivítka, drážní křivítka
kruhová značka
krycí barva
krychlová značka
krytí barvy, kryvost barvy
křídový kartón
křivkový diagram
křížový lom
Křovákovo zobrazení
kulová zeměpisná délka, kulová geografická délka
kulová zeměpisná šířka, kulová geografická šířka
kulová značka
kulové zeměpisné souřadnice, kulové geografické souřadnice
kulové zobrazení
kulový poledník
kulový rovník
kurzíva, pravosklonné písmo
kuželové zobrazení
kvalita kartografického díla
kvalitativní generalizace
kvalitativní znázornění (objektů nebo jevů)
kvantifikační tečky
kvantitativní generalizace
kvantitativní značka
kvantitativní znázornění (objektů nebo jevů)
kyanografická kopie, modrokopie
kyanografický papír
kyanografie
kyvadlová mapa
L
lakování
lámání sazby
Lambertovo ekvivalentní kuželové zobrazení, Lambertovo ekvivalentní izocylindrické zobrazení
laminování map
laminovaný papír
latentní obraz
latinka, latinkové písmo
lavírování
legenda mapy, vysvětlivky k mapě
Lehmannovy šrafy
lektor mapy
lektorování mapy
lemovka hranice
lepená vazba
lepení, slepování
lepenka
lepicí fólie, samolepicí fólie
lesnická mapa
letecká mapa
letecká navigační mapa
letištní překážková mapa
levosklonné písmo
líc mapy
lícovací arch, přípravný arch
lícovací čep
lícovací děrování
lícovací otvory
lícovací systém
lícovací značka, lícovací křížek, soutiskové znaménko
lícování, nalícování
linkování
list atlasu
lístkový rukopis
litografie barevných ploch
litografie, kamenotisk
logika mapy
lom (archu)
loxodróma
M
magenta
magnetický sever
majuskule
maketa atlasu, návrh kompozice atlasu
maketa kartografického díla
makulatura (mapy)
malé měřítko
mapa (dopravních) spojů
mapa dopravních směrů
mapa hloubkových vrstev
mapa izochron
mapa leteckých tratí
mapa Marsu
mapa Měsíce
mapa města
mapa okolí
mapa plavebních tratí
mapa pro plánování
mapa proměnného měřítka
mapa státu
mapa světa
Mapa světa 1:2 500 000
mapa světadílu
mapa tíhových izanomál
mapa vertikálních recentních pohybů
mapa vodních proudů
mapa zemského reliéfu, mapa georeliéfu
mapa železničních tratí
mapová archiválie
mapová bibliografie
mapová dokumentace
mapová edice
mapová příloha
mapová sbírka
mapová skládanka, složená mapa
mapová skříň
mapová studovna, mapové oddělení knihovny
mapové diapozitivy, mapové transparenty
mapové pouzdro
mapové prameny, prameny mapy
mapový archiv
mapový atlas
mapový itinerář
mapový obraz
mapový papír
mapový sever
mapový soutisk
marginálie mapy
maska
maskování
matematická kartografie
matematicko-statistická analýza kartografického díla
matematický základ mapy
matnice
matování
matrice mapy
mědirytina mapy
měditisk
mechanické zmenšování
mechanické zvětšování
měkká vazba
Mercatorova mapa
Mercatorovo příčné univerzální zobrazení, Mercatorovo příčné válcové konformní zobrazení, zobrazení UTM
Mercatorovo zobrazení
měření délky na mapě
měřicí matnice
měřítko diagramových znaků
měřítko generalizace
měřítko glóbu, glóbové měřítko
měřítko konceptu mapy; sestavitelské měřítko
měřítko mapového znaku
měřítko mapy
měřítko modelu
měřítko na poledníku
měřítko na rovníku
měřítko na rovnoběžce
měřítko na střední rovnoběžce
měřítko převýšení
měřítko ve středu mapy
měřítková věrnost
měřítkové číslo
měřítkový údaj
měsíční glóbus
metakartografie
meteorologická mapa
metoda barevné hypsometrie
metoda bodově lokalizovaných diagramů
metoda figurálních znaků
metoda generalizace
metoda izočar
metoda kartografické generalizace
metoda kartogramu
metoda stínování georeliéfu
mez generalizace
mezera mezi listy
mezikopie
meziměřítko
Mezinárodní kartografická asociace (ICA)
Mezinárodní letecká mapa světa
Mezinárodní mapa světa
mezirámová plocha, plocha mapového rámu
mikrofilm
mikrofiš
mikrografie
mikrokarta
mikrosnímkování
mikroštítek
mikrotoponymum
mikrozáznam mapy
minuskule
místní poledník
místopisné názvosloví
míšení barev
mnohokuželové zobrazení, polykónické zobrazení
moaré, moiré
model reliéfu
modrotisk
montáž
montáž popisu
montážní originál mapy
montážní podložka
morfografická mapa
morfografie
morfometrická mapa
morfometrie
N
náčrt orografických čar
náklad mapy
nakládací hrana
nakládací značka
nakladatelská smlouva, vydavatelská smlouva
nakladatelství
náležitosti mapy
námořní atlas
námořní kartografie
námořní navigační mapa, námořní mapa
národní atlas
nárys, nárysné znázornění
nárysový znak, nárysová značka
nástěnná mapa
nástěnná školní mapa
natíraný papír, křídový papír
nátisk mapy, zkušební výtisk mapy
nátisková deska
natočení sítě, natáčení sítě
navigační mapa
návrh kompozice mapy, maketa mapy
návrh úpravy sazby
název na mapě
názornost mapy
názvoslovná komise
negativní kopie
negativní maska
negativní reprodukční proces
negativní rytí do vrstvy
nehlazený papír
nejstarší mapové památky
neklížený papír
nekonvenční zobrazení
němé vydání
neperiodická publikace
nepestrá barva, achromatická barva
neplatné vydání
nepotištěný papír
nepravé zobrazení
nepravidelná deformace podložky
nepřímý tisk
nesenzibilizovaný film
nestandardizované geografické jméno
nezkreslená rovnoběžka
nezkreslený poledník
nezměněné vydání mapy, opakované vydání mapy
normalizovaná barva
normalizovaný formát
normativní výběr prvků mapy
nosič kresby
nosič tisku
nosič údajů
nosič vrstvy
nové vydání
nucené lícování
nultý poledník, greenwichský poledník
O
O-T mapa, kruhová mapa
obecně-zeměpisná mapa, obecně-geografická mapa, všeobecně geografická mapa
objekt mapy
oblení hřbetů bloků
oblouk rovnoběžky
obnovené vydání mapy, aktualizované vydání mapy
oboustranný tisk
obrácená úloha matematické kartografie
obratník
obrazec sazby
obrázková značka
obrazová mapa
obrubování, lemování (mapy)
obrys sídla, půdorys sídla
obrysová mapa, němá mapa, zákresová mapa, prázdná mapa
obtah
oceánografická mapa
oceánografický atlas
oceánografie
ocelotisk
odchylky nalícování
odpadový papír, makulatura
odpovědný redaktor (mapy, atlasu)
odrazná předloha
odřez
odsazení kresby
odstupňování barev
odvětvová mapa
odvozená značka
odvrstvování
oficiální geografické jméno, standardizované geografické jméno
ofsetová barva
ofsetový papír
ofsetový tisk, ofset
ofsetový tiskař
ochrana autorského práva
ochranná vrstva (mapy)
oikonymum
okraj mapy
okrajový poledník
onomastika
opacita
opakované vydání, upravené vydání, reedice
oprava mapy
opravené vydání
optické kopírování
optické zmenšování
optické zvětšování
optický měnič šířky čar, Variomat
orientace podle mapy
orientační mapa
orientační mapa města, orientační plán města
orientační síť
orientovaná mapa
orografie
oronymum
ortodróma
ortografická projekce
ortochromatická vrstva
ortochromatický film
ořezávání (archů) na formát
ořezové značky, řezací značky
oříznutí mapy, ořezávání mapy
osa poledníkového pásu
osa zobrazovací plochy
ostrost čáry
ostrovní mapa
otáčivá hvězdná mapa
ovrstvování
P
paleogeografická mapa, rekonstrukční mapa
paleokartografie
panchromatická vrstva
panorama
panoramatická mapa
paperback
papír
papírovina
paralelní lom, souběžný lom
parametry objektivu
pásová mapa
patitul, předtitul
perovka, perokresba
perový negativ
perspektivní pohled
pestrá barva
pevnost (papíru) v lomu
piktogram
písmenná značka, alfanumerická značka
písmový výplněk
plakátová mapa, mapový poster
plán
plán města
planiglóby, mapy polokoulí
planisféra
planografie
plastová fólie
plátěná vazba
platné vydání
plavební mapa
plný tón
plošná barva
plošná deformace mapy
plošná hmotnost
plošné měřítko
plošné zkreslení
plstěncová strana papíru, lícová strana papíru
pobřežní čára
pobřežní mapa
počítačová kartografie, digitální kartografie, automatizovaná kartografie, mapování pomocí počítače
podélný lom
podkladová kopie
podkladový tisk
podlepování map
podrobná lokalizace objektu
podtisk mapy
podtitul
pohledová mapa
pokrytí území mapami
pól
polární diagram
polární kruh
pole zeměpisné sítě
poledníkový oblouk, meridiánový oblouk
poledníkový pás, meridiánový pás
politický atlas
poloplátěná vazba
polotónová fotografie
polotónový obraz
polotučné písmo
pólová vzdálenost
polyedrické zobrazení, mnohostěnné zobrazení
polyester
polyesterová fólie
polygraf
polygrafická výroba
polygrafie, polygrafický průmysl
polyvinylalkohol (PVA)
polyvinylchlorid (PVC)
polyvinylchloridová fólie
poměr zmenšení
poměr zvětšení
pomocná (rozvinutelná) zobrazovací plocha
pomocná kopie
popisek
popisování mapy
pořadí barev
Postelovo azimutální zobrazení
postupy generalizace
potisknutelná plocha (papíru)
potištěná plocha (papíru)
povinný výtisk
pozitivní kopie
pozitivní maska
pozitivní reprodukční proces
pozitivní rytí do vrstvy
pragmatika znakového systému
praktická kartografie, aplikovaná kartografie, užitá kartografie
pramenná mapa
pravé zobrazení, jednoduché zobrazení
pravidelná deformace podložky
pravidelná údržba (mapy); cyklická údržba (mapy)
pravoúhlá rovinná síť
prehistorická mapa
procentová tečková mapa
prodejna služebních map
produkční tisk
projekt kartografického díla (mapy)
projektování kartografického díla
projektování znakových systémů
projetí (strojem)
proměnné měřítko (mapy)
propagační mapa
proporcionální generalizace
proporcionální značka
prospektová mapa
prostorový diagram, stereodiagram
prosvícení
prosvítání tisku, pronikání barvy
protilehlý poledník
průhledná předloha
průsečík souřadnicové sítě
průsečík zeměpisné sítě, průsečík geografické sítě
průsvitka popisu mapy, koncept popisu mapy
průsvitná předloha
průsvitnost barvy, transparence barvy
průsvitnost papíru, transparence papíru
průtisk, síťový tisk, sítotisk, serigrafie
první vydání
předběžné vydání
předloha barev, litomaketa
předloha pro rytí
předloha změn
předmět kartografického znázorňování
předmět kartografie
předpis oprav
předpovědní mapa
předsádka
přehled kladu mapových listů
přehledná důlní mapa
přehledná mapa, generální mapa
překryt (mapových) listů
překrývací mapa
přenášení čtvercovou sítí
přenášení obsahu mapy, překreskení obsahu mapy
přepočet měřítka
přepracované vydání
přerušovaná čára
přeshraniční jméno
přesnost kresby
přesnost soutisku
přetisk (obrazu mapy)
přetisk (vytištěné mapy)
přetiskový papír
převodové měřítko
přibližné měřítko
přibližovací mapa
příčný lom
přídavek (archů) papíru
přílohová mapa, mapová příloha
přímý tisk
příprava stroje k tisku
přírodní jev
příruční atlas
příruční mapa
přistávací mapa
přítisk, vtisk
pseudoazimutální zobrazení; nepravé azimutální zobrazení
pseudoizočára
ptačí perspektiva
půdní mapa, pedologická mapa
půdorysná značka
půllist (mapy)
R
radarová mapa
rám mapy, mapový rám, rám mapového listu
rámový údaj
raná mapa
ražení
ražení barvou
ražení fólií
recenze kartografického díla
recenzent mapy (atlasu)
redakce mapy
redakční náhled
redakční plán
redakční pokyny
redakční příprava
redakční rada
redakční uzávěrka
redigování kartografického díla
redukce prvků mapy
referenční koule
referenční plocha
reflektografický papír
reflektografie
regionální atlas
regionální mapa
registrační tematická mapa, průzkumová mapa
rejstřík atlasu
rejstřík mapy
reliéfní glóbus
reliéfní mapa
reliéfní stupňová matrice
reprodukce
reprodukce map, rozmnožování map
reprodukční film
reprodukční fotograf
reprodukční fotografie
reprodukční náhled
reprodukční předloha, obrazová předloha
reprodukční technika
reprografie
retuš
retušovací prostředek
revize mapy
revizní originál (mapy)
revizní otisk (ze stroje), náhledový otisk
revizní podklad mapy
revizní průsvitka
revizní tematická průsvitka
revizor map
rodina písma
rok vydání mapy
rovinnost papíru
rovinný tisk
rovník
rozlišovací mez znaku
rozměrová stálost
rozpis barev
rozpis písma pro sazbu
rozptylová fólie
rozsah díla
rub mapy, rubová strana mapy
ruční popis
ruční sazba
ruční tónování
ruční vazba
rukopis
rukopisná mapa
rycí vrstva
rysky pravoúhlé rovinné sítě
rysky zeměpisné sítě
rytí do vrstvy
Ř
řez písma
řezací značky
říční navigační mapa
S
sáhové měřítko
samohlásková značka
samostatná mapa
satinování (papíru)
sazba popisu, sazba
sazeč
sečná rovnoběžka
sekční čára
selenografie
selenonymum, lunární jméno
senzitometrická charakteristika
senzitometrická křivka, gradační křivka
serif
sestavitel mapy
sestavitelské práce
sestavitelský originál mapy
sestavování mapy
severní orientace mapy
severní pól
severní zeměpisná šířka
severozápadní osvětlení
seznam map
seznam mapových přírůstků
schéma hranic
schéma kladu listů
schematická mapa
schematická značka
sídlištní jméno
signální výtisk
signatura sídla
silniční mapa, automapa
síť (nesprávně rastr)
sítotisková barva
sítová strana papíru, rubová strana papíru
síťovaná plocha, rastrovaná plocha
síťový graf (mapy)
síťový kartogram
síťový negativ, rastrový negativ
sjížděcí arch
sjížděcí tisková forma
skalní šrafy
skicování, kartografické skicování
sklad map
sklad papíru
sklad tiskových desek
skládací značky
skládání map
skleněná deska
sklon písma
sklonový nomogram
skopírování
slepování map
sloupávací film, stahovací film
sloupávací vrstva
sloupávání (vrstvy)
sloupcová korektura
sloupcový obtah
sloupec sazby
složené toponymum
složený kartodiagram
složený kartogram
směr výroby papíru
směrové zkreslení
směsná barva
smluvená barva
smluvená značka
smyšlená mapa
sociálně geografická mapa
sociálně-ekonomická mapa
soubor map, mapový soubor
soubor tiskových forem
součtový kartodiagram
soukopie
soukromá kartografie
souřadnice rohů mapového listu
souřadnicová síť
soutisk barev
spirálová vazba
spolehlivost mapy, věrnost mapy
spotřební exemplář mapy
srážka fotografického filmu
srážka papíru
srovnatelnost měřítek
stabilizovaný čtyřbarvotisk
standardizace geografických jmen
standardizované alonymum
standardizované endonymum
stanovení závazných barev
stará mapa
starý atlas
statistická mapa
státní hranice
Státní mapa 1:5000 – hospodářská
Státní mapa 1:5000 – odvozená
státní mapové dílo
stereografická projekce, stereografické zobrazení
stereogram
stereomapa, stereoskopická mapa
stereotypie
stínovaná vrstevnice
stínování terénního reliéfu
stínové šrafy
stojaté písmo
strana atlasu
stránka sazby
stránková korektura (sazby)
stránková montáž
stránkování
stranově převrácená kopie
stranově převrácený obraz, stranově obrácený obraz, nečitelný obraz
stranově správná kopie
stranově správný obraz, čitelný obraz
strojová sazba
strojově hladký papír
strojový formát
strojový nátisk
strukturní kartodiagram
strukturní kartogram
strukturní síť
střed mapové značky
střední měřítko
střední poledník pásu
střídavá čára
stupnice barev
stupnice šraf
stupnicový nátisk
stupňový model reliéfu
styk mapových listů
styková čára
styková páska
styl atlasu
styl mapy
subtraktivní míšení barev
suchý obtisk
světlostálá barva
světlotisk
svítící glóbus
symbolická značka
synoptická mapa, povětrnostní mapa
syntetická mapa
syntetický papír
systém katalogizace map
systém kladu listů
systém označování listů
systematické třídění map; klasifikace map
sytost barvy, nasycení barvy
Š
šedotisk
šedý klín
šestistupňový poledníkový pás
široké písmo
šířka písma
šířka sloupce sazby
šití (knižního bloku)
šití na stříšku
školní atlas
školní dějepisný atlas
školní kartografie
školní mapa
školní nástěnná mapa
školní zeměpisný atlas
škrabka
šrafovaná mapa
šrafování terénního reliéfu
šroubová vazba
štoček
švýcarská metoda
T
tabulka mapových značek
tečková (bodová) metoda
tečková mapa
tečkovaná čára
technická redakce
technické šrafy
technický redaktor (mapy)
technika kreslení
technologicko-kalkulační list (mapy)
technologie polygrafické výroby map
technologie výroby glóbů
technologie výroby reliéfních map
technologie zpracování mapy
tělesová značka, perspektivní značka
tematická kartografie
tematický atlas
tematický obsah mapy
tematický redaktor mapy
temná komora
tendenční mapa
tenká čára
teoretická kartografie
teoretické měřítko
teorie generalizace
těrkování
termografický papír
termografie
termovakuové tvarování
textová část atlasu
textová mapa
textová předloha
tiráž mapy, impresum
tisk
tisk (map) se zkrácenou barevnou stupnicí
tisk map
tisk mapy na spadávání
tisk nákladu mapy
tisk nového vydání
tisk z hloubky
tisk z plochy
tisk z výšky
tiskárna
tisková barva
tisková forma
tisková forma polohopisu
tisková forma popisu
tisková forma reliéfu
tisková forma vodstva
tisková matrice
tisková plocha
tisková technika
tiskové písmo
tiskový arch
tiskový formát
tiskový obraz
tiskový papír
tiskový podklad
titulní list kartografického díla
tloušťka čáry
tloušťka papíru
tlustá čára
tón barvy; barevný tón
tón reliéfu
tónová předloha, polotónová předloha
tónování (terénního reliéfu)
tónový negativ
topografická kartografie
topografické předměty a jevy
toponomastika
toponymické homonymum
toponymum
transkripce
transliterace
transliterační klíč
transplantace mapových značek a popisu
trimetalická deska; trojkovová deska
trojrozměrná mapa
trojúhelníkový diagram
tříbarvotisk
třídění atlasů, klasifikace atlasů
třístupňový poledníkový pás
tučné písmo
tuhá vazba
turistická mapa
tuš
tvarovací model
tvarování glóbu
tvarové šrafy
tvorba mapy, výroba mapy, zhotovení mapy, zpracování mapy
tyflografická mapa
tyflokartografie
typ atlasu, druh atlasu
typ mapy
typograf
typografická úprava
typografický bod
typografický systém
typografie
U
účaří písma
účel mapy
údaj o magnetické deklinaci
údaje o kartografickém díle (o mapě, atlasu); vydavatelské údaje
úhlové zkreslení
ukázka mapy
ukázka písma
uliční čára
uložení map
umístění popisu
určení měřítka
úřední jméno, oficiální jméno
úřední mapa
ustalovač
utvrzování osvitem
úzké písmo
užívání map
uživatel mapy
V
vakát
vakuové tvarování
válcové zobrazení
vazba atlasu
vedlejší kružnice
vedlejší název mapy, doplněk názvu mapy
veduta
vektorový diagram
velikost písma
velké měřítko
velký atlas
verzálka
větrná růžice, kompasová růžice, směrová růžice
větrný diagram
vícebarevný tisk (mapy)
vícejazyčná mapa
vícejazyčný popis mapy
vícepísmová mapa
vícepísmový popis mapy
víceslovné toponymum
viněta
vlasová čára
vlastivědná mapa
vlastivědný atlas
vlastnosti mapy
vlastnosti papíru
vlepená příloha
vlnění papíru
vložená příloha
vnitřní rámová čára, sekční čára
vodohospodářská mapa
vojenská kartografie
vojenská perspektiva
vojenské kartografické dílo
vojenské státní mapové dílo
vojenskogeografická mapa
vojenský zeměpisný atlas
volba zobrazení
vročení
vrstevnice skal
všeobecná kartografie
výběr prvků mapy
vydání atlasu
vydání kartografického díla, vydání mapy
vydavatel atlasu
vydavatel mapy
vydavatelské měřítko
vydavatelské oprávnění
vydavatelský arch
vyhlazování
vyhotovení originálu (mapy)
východní zeměpisná délka
vyjádření značkou, symbolizace
vyklápěcí mapa
vykrývací prostředek
vykrývání
výrobce glóbů
výrobní časový plán
vyrovnávací maska
vyrovnávací zobrazení, kompenzační zobrazení
výstava map
výstižnost mapy
výška písma
výškopisná průsvitka, průsvitka výškopisu
výšková vrstva
výtažkový filtr
výtažkový negativ
výtisk mapy
výtisk, otisk
výtvarný redaktor
využití mapy
vyváženost mapy
vývěsný arch
vývojka
vyvolávání
vyznačovací písmo
význam mapové značky
vzdálenost na mapě
vzorník barev, tabulka barev
vzorník mapových značek
vzorník písma
vzorník sítí
vztah objektů
X
xerografie
xylografie, dřevoryt
Z
záhlaví mapy
zajištěný kreslicí papír, korektostatový papír
základní barvy
Základní mapa ČR
základní písmo
základní poledník
základní rovnoběžka
základní tiskové formy
zaokrouhlené měřítko
západní zeměpisná délka
zásady generalizace
zásoba map
zastaralá mapa
zasychavost barvy
závěrečná revize (mapy)
závěrka objektivu
zavěšování (knižního bloku)
závoj
zeměpisná délka, geografická délka
zeměpisná šířka, geografická šířka
zeměpisné souřadnice, geografické souřadnice
zeměpisný sever
zemský glóbus
zjasnění barvy
zjednodušení prvků mapy
zjištěné měřítko
zkratka
změna měřítka
značková stupnice
znázornění nad míru, kreslení nad míru
zobrazení v normální poloze
zobrazení v obecné poloze, obecné zobrazení, šikmé zobrazení
zobrazení v příčné poloze, příčné zobrazení, rovníkové zobrazení, ekvatoreální zobrazení, transverzální zobrazení
zobrazovací plocha
zobrazovací rovina
zobrazovací rovnice, rovnice kartografického zobrazení
zobrazovací souřadnicový referenční systém
zrcadlo mapy
zrcadlo sazby
zrnění (tiskové desky)
zrnitost
zvláštní vydání
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována