Slovník TK ČÚZK

Volba jazyka výpisu oboru

cz cz cz cz cz cz
termíny oboru teorie chyb (112)
A
absolutní chyba měření
afinní transformace
analýza rozptylu, analýza variancí, ANOVA
aritmetický průměr
D
distribuční funkce
dolní mezní odchylka
dolní mezní rozměr
dvojrozměrná chyba
dynamická chyba měřicího přístroje
E
elipsa chyb
elipsoid chyb
G
Gaussova eliminace, Gaussova eliminační metoda
Gaussova křivka
Gaussovo rozdělení
geometrický průměr
H
harmonický průměr
Helmertova sedmiprvková transformace, 3D Helmertova transformace, sedmiprvková Helmertova transformace
Helmertova transformace
horní mezní odchylka
horní mezní rozměr
hromadění chyb
Ch
chyba
chyba měření
chyba uzávěru
I
indexová chyba
J
Jungova transformace, Jungova dotransformace
K
koeficient šikmosti
koeficient špičatosti
kontrola měření
kontrolní měření
korekce
korekční součinitel
korigovaný výsledek
kovariance
kovarianční matice
kvadratický průměr
M
matice rotace
matice vah
medián
měřená hodnota
měřítkový koeficient, měřítkový faktor
metoda nejmenších čtverců (MNČ)
mezní odchylka
modus, nejpravděpodobnější hodnota
Moloděnského transformace
N
nadbytečné měření
náhodná chyba
nejistota výsledku měření
nekorigovaný výsledek
neshoda
nesouhlas
normální rovnice
normální rozdělení, Laplaceovo - Gaussovo rozdělení
O
odchylka
odchylka délky
odchylka polohy bodu
odchylka polohy přímky
odchylka povrchu
odchylka profilu
odchylka přímosti
odchylka rovinnosti
odchylka sklonu
odchylka styku
odchylka svislosti
odchylka tvaru
odchylka úhlu
odchylka vodorovnosti
oprava
osobní chyba
osobní rovnice
ověřování
P
podobnostní transformace
polohová přesnost
pravá hodnota
preciznost
proces měření
projektivní transformace, kolineární transformace
průměr
přesnost
R
regresní analýza
relativní chyba
reprodukovatelnost
rozměr
rozměr souřadnic
rozpětí, variační rozpětí
rozptýlení
S
shodnostní transformace
skutečný rozměr
směrodatná odchylka
směrodatná polohová chyba
součinitel konfidence, koeficient spolehlivosti
spolehlivost
stupeň volnosti
systematická chyba
T
teorie chyb
těsnost shody měření, vnější přesnost měření
tolerance
transformace
transformovaná hodnota měřené veličiny
třída přesnosti
U
úplná chyba měření
V
vada
váha měření
validace
vážený průměr
vnitřní přesnost měření
volná síť
výběrová směrodatná odchylka
výběrový rozptyl
vyrovnávací počet, vyrovnání
Z
základní úhel
zkouška
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována