czmezní odchylka
enpermitted deviation
frécart m admissible
gezulässige Maßabweichung e
ru
skkrajná odchýlka
cz

mezní odchylka

1: největší přípustná odchylka měření; stanovuje se obvykle jako násobek směrodatné odchylky, velikost odchylky odpovídá zvolenému součiniteli konfidence nebo je definována legislativním či normativním předpisem
2: Maximální možný rozdíl mezi měřenou (určenou) hodnotou a příslušnou nominální (referenční) hodnotou.

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována