czafinní transformace
enaffine transformations
frtransformation f affine
geaffine Transformation e
ru
skafinná transformácia
cz

afinní transformace

rovinná transformace, při které přímky zůstávají přímkami a je zachována jejich rovnoběžnost, také se zachovává dělící poměr délek i ploch; transformace má různé měřitkové koeficinty ve směru souřadnicových os, alespoň jeden z koeficientů není roven 1

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována