czvážený průměr
enweighted mean
frmoyenne f pondérée
gegewogenes Mittel s
ru
skvážený priemer
cz

vážený průměr

součet součinů jednotlivých měřených hodnot a jejich vah dělený součtem vah měření
overline{x_w}=sum{}{}{p_i x_i}/sum{}{}{p_i},
kde
overline{x_w} je vážený průměr,
x_i je i-tá měřená hodnota,
p_i je váha měřené hodnoty x_i,
sum{}{}{p_i x_i} = p_1 x_1 + p_2 x_2 + cdots + p_n x_n

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 7078 Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - Slovník a vysvětlivky
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována