czsoučinitel konfidence, koeficient spolehlivosti
enconfidence coefficient
frcoefficient m de confiance
geKonfidenzkoeffizient r, Koeffizient r der Zuverlässigkeit
ru
skkoeficient spol'ahlivosti, konfidenčný koeficient
cz

součinitel konfidence, koeficient spolehlivosti

volí se jako násobek směrodatné odchylky (základní střední chyby) nebo je definován v legislativním či normativním předpisu, hodnota je většinou rovna 2, 2,5 nebo 3

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována