czsystematická chyba
ensystematic error
frerreur f systématique
gesystematische Messabweichung e, systematischer Fehler r
ruсистематическая погрешность, систематическая ошибка
sksystematická chyba
cz

systematická chyba

složka chyby měření, která při více měřeních téže veličiny zůstává stálá, nebo která se předvídatelným způsobem mění

POZNÁMKA - příčiny systematických chyb mohou být známé či neznámé; některé systematické chyby lze separovat a jejich vliv pak lze vyloučit používáním předepsaných měřicích postupů, výpočtem nebo kalibrací. Zpravidla je nelze určit např. opakovaným měřením

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
  • ČSN ISO 7078 Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - Slovník a vysvětlivky
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována