czreprodukovatelnost
enreproducibility
frreproductibilité f
geäußere Genauigkeit e
ru
skreprodukovatel'nosť
cz

reprodukovatelnost

těsnost shody mezi výsledky měření téže veličiny, jestliže jednotlivá měření jsou prováděna při měnících se podmínkách, kterými mohou být např. změna metody měření, pozorovatele, měřicího přístroje, místa, časového období

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 7078 Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - Slovník a vysvětlivky
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována