Slovník TK ČÚZK

Volba jazyka výpisu oboru

cz cz cz cz cz cz
Termíny oboru metrologie (126)
A
akreditované metrologické laboratorium (MET)
audit (MET)
B
bezrozmerová veličina (MET)
C
ciel' kvality (MET)
citlivosť (MET)
Č
čas odozvy (MET)
číselná hodnota veličiny (MET)
číselník (MET)
D
definičná meracia metóda (MET)
detektor (MET)
dielik stupnice (MET)
diferenčná meracia metóda (MET)
dĺžka dielika (MET)
dĺžka stupnice (MET)
dodávatel' (MET)
drift (MET)
dynamické meranie (MET)
E
etalón (MET)
G
Generálna konferencia pre váhy a miery (MET)
H
história meračského zariadenia (MET)
hodnota dielika (MET)
hodnota veličiny (MET)
hysteréza (MET)
Ch
charakteristika prenosu (MET)
chyba meracieho prístroja (MET)
chyba nuly meracieho prístroja (MET)
chyba v kontrolnom bode meracieho prístroja (MET)
I
indikačné zariadenie (MET)
J
jednotka (meracia) (MET)
justovanie (MET)
K
kalibrácia (MET)
kalibračná a meracia schopnosť (MET)
kalibračný certifikát (MET)
kalibračný interval (MET)
koherentná jednotka (MET)
koherentný systém meracích jednotiek, koherentná sústava meracích jednotiek (MET)
konštanta prístroja (MET)
konvenčne pravá hodnota veličiny (MET)
L
legálna metrológia (MET)
lineárna stupnica (MET)
M
medzinárodný etalón (MET)
Medzinárodný systém jednotiek SI, Medzinárodná sústava jednotiek SI (MET)
medzné podmienky (MET)
menovitá hodnota, nominálna hodnota (MET)
merací postup (MET)
merací systém, meracia zostava (MET)
meracia metóda (MET)
meracie rozpätie (MET)
meraná veličina (MET)
meranie (MET)
merateľná veličina (MET)
metrická konvencia (MET)
metrológia (MET)
metrologická konfirmácia (MET)
miera (MET)
mimosystémová jednotka (MET)
mŕtve pásmo (MET)
N
nadväznosť (MET)
náhodná chyba meracieho prístroja (MET)
najväčšia dovolená chyba (MET)
najvyššia rozlišovacia schopnosť (MET)
násobok jednotky (MET)
nastavovanie (MET)
nelineárna stupnica (MET)
nepriama meracia metóda (MET)
neutrálnosť (MET)
nula meracieho prístroja, nulová poloha meracieho prístroja (MET)
nulová meracia metóda (MET)
O
odvodená jednotka (MET)
odvodená veličina (MET)
opakovateľnosť merania (MET)
opakovateľnosť údajov meracieho prístroja (MET)
ovplyvňujúca veličina (MET)
P
podiel (MET)
pohyblivosť (MET)
porovnávací etalón (MET)
požiadavka (MET)
pracovný etalón (MET)
prah pohyblivosti (MET)
pravá hodnota veličiny, skutočná hodnota veličiny (MET)
predĺžená stupnica (MET)
prenosný etalón (MET)
presnosť meracieho prístroja, exaktnosť meracieho prístroja (MET)
presnosť merania (MET)
priama komparačná meracia metóda (MET)
priama meracia metóda (MET)
priemyslová metrológia (MET)
prieskum (MET)
primárne laboratorium (MET)
primárny etalón (MET)
princíp merania (MET)
proces (MET)
R
referenčná stupnica hodnôt veličiny (MET)
referenčné podmienky (MET)
referenčný etalón (MET)
registračné médium, registračný materiál (MET)
reprodukovateľnosť merania (MET)
riadenie kvality (MET)
rozmer veličiny (MET)
rozsah stupnice (MET)
S
sada etalónov (MET)
sekundárny etalón (MET)
skupinový etalón (MET)
snímač, senzor (MET)
správnosť meracieho prístroja (MET)
stálosť (MET)
stupnica (MET)
stupnica s potlačenou nulou (MET)
substitučná meracia metóda (MET)
súčtový merací prístroj (MET)
systém meracích jednotiek, sústava meracích jednotiek (MET)
systematická chyba meracieho prístroja (MET)
Š
špecifikované pracovné podmienky (MET)
špecifikovaný merací rozsah (MET)
štátny etalón (MET)
U
údaj meradla, indikácia meradla (MET)
uchovávanie etalónov (MET)
ukazovateľ (MET)
V
vedecká metrológia (MET)
výsledok merania (MET)
Z
základná (meracia) jednotka (MET)
základná chyba meracieho prístroja (MET)
základná meracia metóda (MET)
základná veličina (MET)
značka (meracej) jednotky (MET)
značka stupnice (MET)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována