Slovník TK ČÚZK

Volba jazyka výpisu oboru

cz cz cz cz cz cz
Termíny oboru přístroje a pomůcky (276)
A
alidáda (P)
analaktický ďalekohľad (P)
analógový merací prístroj (P)
analógový vyhodnocovací prístroj (P)
analytický vyhodnocovací prístroj (P)
aneroid (P)
astrokompas (P)
astroláb (P)
astronomický ďalekohľad, Keplerov ďalekohľad (P)
astronomický univerzál (P)
autokolimátor (P)
automatický kresliací stôl, automatický koordinátograf (P)
autoredukčný tachymeter (P)
B
barometer (P)
bimetalická platňa (P)
bodkovač (P)
buzola (P)
buzolový teodolit, teodolitová buzola (P)
C
centračná podložka, dostreďovacia podložka (P)
cirkumzenitál (P)
Č
číselníkový úchyl'komer (P)
číslicový merací prístroj, digitálny merací prístroj (P)
číslovanie stupnice (P)
D
ďalekohľad (P)
denzitometer (P)
dial'komerný klin (P)
diaľkomer (P)
diaľkomer bez odrážača (P)
digitalizátor, tablet (P)
digitálna kamera (P)
digitálna letecká kamera (P)
digitálny dial'komer (P)
digitálny nivelačný prístroj (P)
digitálny teodolit, elektronický teodolit (P)
digitálny tlačový stroj (P)
displej (P)
dostreďovacia tyč, prevažovacia tyč (P)
drôtová zošívačka (P)
družica LANDSAT (P)
držiak predlohy (P)
dvojitá (stereometrická) komora (P)
dvojitý pentagón (P)
dvojstopové rydlo, mnohostopové rydlo (P)
dvojstopové rysovacie pero (P)
dvojstopové vol'noosové rysovacie pero, dvojstopová vol'nooska (P)
E
elektronický diaľkomer (P)
elektronický tachymeter (P)
elevačná skrutka (P)
expozimeter (P)
F
farebnica (P)
farebník (P)
formát tlačového stroja (P)
fotogrametrický skener (P)
fotoreprodukčný prístroj (P)
fotosádzací prístroj (P)
fotosádzací stroj (P)
fototeodolit (P)
G
geografická buzola (P)
graduovanie meracieho prístroja (P)
gravimeter (P)
gyrokompas (P)
gyrokoptéra (P)
gyroskop (P)
gyroteodolit (P)
H
hardvér (P)
hárková ofsetka (P)
hárkový samočinný nakladač (P)
hárkový vykladač (P)
hranolový astroláb (P)
Ch
chytač (P)
I
indikačný merací prístroj (P)
integračný merací prístroj (P)
invarová nivelačná lata (P)
invarové pásmo (P)
invarový drôt (P)
J
jednoosový teodolit (P)
K
kapsový skladací stroj (P)
knihársky lis (P)
kódová nivelačná lata (P)
kódový teodolit (P)
kolimátor (P)
kompas (P)
kompenzátor (P)
koordinátograf (P)
kresliaca hlava (P)
kresliace pero (P)
krividlo (P)
krivkomer (P)
kruhová libela (P)
kružidlo (P)
krúžkovač (P)
kurzor (P)
L
laptop (P)
laser (P)
laser tracker (P)
laserový družicový dial'komer (P)
laserový teodolit (P)
libela (P)
lícovací dierovač (P)
lícovacia lišta (P)
lidar (P)
limbus (P)
linkový raster (P)
litografický kameň (P)
M
maloformátový ofsetový stroj (P)
médium, nosič dát (P)
mechanická šablóna (P)
menovitý rozsah stupnice, nominálny rozsah stupnice (P)
merací prístroj (P)
meracia lupa (P)
meracie pásmo (P)
meracie zariadenie (P)
meračská kamera (P)
meračská lata (P)
meračský klín (P)
meračský stôl (P)
meradlo (P)
meradlo vzdialeností (P)
mikrodenzitometer (P)
mikrofilmová kamera (P)
mikrofišová kamera (P)
mikrometer (P)
mikrometrická skrutka (P)
mikroskopový teodolit (P)
minútový teodolit (P)
mobilný laserový skener (P)
mobilný mapovací systém (P)
monokomparátor (P)
mriežková komora (P)
myš (P)
N
nábojovoviazaný prvok, CCD senzor, CCD prvok (P)
nakladač (P)
napínacia tyč (P)
nastavovacie odpichovadlo (P)
nátlačková forma (P)
nátlačkový lis (P)
nemeračská komora (P)
neosobný mikrometer (P)
nitkový planimeter (P)
nitkový tachymeter (P)
niťová zošívačka (P)
nivelačná lata (P)
nivelačná lata s čiarovým kódom (P)
nivelačný prístroj (P)
normálna kamera (P)
O
objektív (P)
odrazový hranol (P)
odstredivka (P)
ofsetová platňa, ofsetová tlačová platňa (P)
ofsetová tlačová forma (P)
ofsetový stroj (P)
ofsetový valec (P)
okulár (P)
okulárový mikrometer (P)
olovnica (P)
optická os ďalekohľadu (P)
optický dostreďovač, optický prevažovač, optická olovnica (P)
optický hranol (P)
optický pantograf (P)
os alidády (P)
os libely (P)
osobitne širokouhlá kamera (P)
otočná os ďalekohľadu (P)
P
paleta (P)
pantograf (P)
pantografická frézovačka (P)
paralaktická lata (P)
pasážnik (P)
pásový kovový lineár (P)
pentagón (P)
pikírovacía ihla, pikírka (P)
planimeter (P)
ploter (P)
pneumatický kopírovací rám (P)
polárny planimeter (P)
popisovacia šablóna (P)
posuvné meradlo (P)
pracovná stanica (P)
predscitlivená tlačová platňa (P)
prekresl'ovač (P)
presný fotogrametrický skener (P)
prestavová podložka (P)
prestavový klinec (P)
presvetl'ovací stôl (P)
priečne meradlo, transverzálna mierka (P)
R
rádiový diaľkomer (P)
redukčná lupa (P)
redukčné kružidlo (P)
redukčné pravítko (P)
registračné zariadenie (P)
registračný merací prístroj (P)
registračný tachymeter (P)
registračný teodolit (P)
reiteračný teodolit, teodolit s kruhom na posun (P)
rektifikácia (P)
repetičný teodolit (P)
rezačka (P)
rozlíšiteľnosť indikačného meradla (P)
rúrková libela (P)
rycí hrot (P)
rycí pantograf (P)
rycí prstenec (P)
rycia hlava (P)
rycia ihla (P)
rycia trojnožka (P)
rycie prístroje (P)
rydlo (P)
rysovacie pero (P)
S
sekundový teodolit (P)
server (P)
silomer (P)
skener (P)
skladací kombinovaný stroj (P)
skladací nožový stroj (P)
skladací stroj (P)
sklonomer (P)
skrutkový mikrometer (P)
statív, stojan (P)
statívová podložka (P)
stavacia (urovnávacia) skrutka (P)
stereokomparátor (P)
stereoskop (P)
stolný počítač (P)
stolová buzola (P)
stolový tachymeter, eklimeter (P)
striekacia pištoľ (P)
súčtové kružidlo (P)
svetelná hlava (P)
svetelné pero (P)
svetelný diaľkomer (P)
svetlotlačová forma (P)
Š
širokouhlá kamera (P)
T
tachymeter (P)
tachymetrická lata (P)
teodolit (P)
teodolit s automatickým urovnávaním indexu (P)
terestrický laserový skener, statický laserový skener (P)
tlačová platňa (P)
tlačový valec (P)
tlakový valec (P)
trieda presnosti (P)
trimetalická platňa, trojkovová platňa (P)
trojnožový rezací stroj (P)
trojpodstavcová súprava (P)
trubičkové technické pero (P)
tyčový signál (P)
U
uhlomer (P)
uholník (P)
univerzálna meracia stanica. totálna stanica (P)
univerzálny teodolit (P)
ustanovka (P)
úzkouhlá kamera (P)
V
vákuový tvarovací prístroj (P)
verniér (P)
verniérový mikroskop (P)
verniérový teodolit (P)
vláknová optika (P)
vlhčiaca súprava (P)
vodorovný kruh (P)
vodováha (P)
voľnoosé rydlo (P)
voľnoosé rysovacie pero, voľnooska (P)
výtyčka (P)
vytyčovací hranolček (P)
vytyčovacie zrkadielko (P)
vyvolávací prístroj (P)
Z
zámerné pravítko (P)
zámerný kríž (P)
závesný pantograf (P)
závesný teodolit (P)
zenitteleskop, zenitový teleskop (ďalekohľad) (P)
znášací stroj (P)
zobrazovacie pravítko (P)
zobrazovacie trojuholníčky (P)
zrkadlový astroláb, cirkumzenitál (P)
zvislý kruh (P)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována