Slovník TK ČÚZK

Volba jazyka výpisu oboru

cz cz cz cz cz cz
termíny oboru ostatní (94)
A
agendový informační systém
archiválie
Asociace podnikatelů v geomatice
autorizovaný zeměměřický inženýr
C
citlivé údaje
Č
Česká komora zeměměřičů
česká technická norma (CSN)
Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)
D
dálkový přístup
daná hodnota
E
EuroGeographics
evropská norma (CEN)
F
fotogrammetr
G
geodet
Geodetický a kartografický obzor (GaKO)
geoinformatik
geomatik
H
harmonizovaná norma ČSN
I
informační modelování staveb (BIM)
Informační systém v zeměměřictví
informační systém základních registrů
informační systémy veřejné správy (ISVS)
K
Katastrální pracoviště (KP)
Katastrální úřad (KÚ)
kraj
kyberbezpečnost
M
management
management kvality, management jakosti
městský obvod / městská část
městský obvod Praha
metodický návod
metrolog
Mezinárodní geodetická a geofyzikální unie
Mezinárodní geodetická asociace
Mezinárodní společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (ISPRS)
místní samosprávné jednotky (LAU)
N
nomenklatura územních statistických jednotek (NUTS)
O
občanské právo hmotné
obec s rozšířenou působností
obchodní právo
odborná způsobilost
okres
orgán veřejné správy
organizační složky státu
otevřená data, volná data
P
politika kvality, politika jakosti
portál veřejné správy
postprocessing
poštovní směrovací číslo
produkt
projekt
průmysl 4.0
přejímací podmínky
přenos dat
R
region NUTS
region soudržnosti
S
směrnice
správní právo
standard
standardizace
stát
stavba
Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR)
systém
systém managementu
systém managementu kvality, systém managementu jakosti
T
technická norma
technicko-normalizační informace (TNI)
terminologická komise
topograf
U
ulice nebo jiné veřejné prostranství
určená norma
úředně oprávněný zeměměřický inženýr
úřední oprávnění
ústavní právo
Ú
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
U
územně plánovací dokumentace (ÚPD)
uzemní plánování
územní systém ekologické stability
V
veřejné právo
veřejný dálkový přístup
volební okrsek
vyšší územní samosprávný celek
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. (VÚGTK)
Z
zákazník
Základní registr
Zeměměřický a katastrální inspektorát (ZKI)
Zeměměřický úřad (ZÚ)
zeměměřictví
zeměměřič
Zeměměřič
znak a charakteristika
znalecký posudek
způsobilost
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována