czharmonický průměr
enharmonic mean
frmoyenne f harmonique
geharmonisches Mittel s
ru
skharmonický priemer
cz

harmonický průměr

je definován jako reciproká (převrácená) hodnota aritmetického průměru reciprokých hodnot prvků
overline{x_h} = n/{sum{i=1}{n}{1/x_i}}


Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 7078 Pozemní stavby – Postupy měření a vytyčování – Slovník a vysvětlivky
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována