czGaussova eliminace, Gaussova eliminační metoda
enGaussian elimination
frméthode f d'élimitation de Gauss
geGausssche Elimination e, Gausssche Eliminationsmethode e
ru
skGaussova eliminačná metóda
cz

Gaussova eliminace, Gaussova eliminační metoda

Gaussem vypracovaný způsob řešení soustavy lineárních rovnic (Gaussův algoritmus);
Gaussovu eliminaci je možné použít i pro výpočet inverzní matice nebo determinantu matice.
Princip řešení je založen na převedení obecné matice na horní trojúhelníkovou matici nebo diagonální matici

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována