cznormální rozdělení, Laplaceovo - Gaussovo rozdělení
ennormal distribution, Laplace - Gauss distribution
frloi f normale, loi f de Laplace - Gauss, distribution f gaussienne
geNormalverteilung e
ru
sknormálne rozdelenie
cz

normální rozdělení, Laplaceovo - Gaussovo rozdělení

takové rozdělení pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny x, že pro libovolné reálné číslo je hustota pravděpodobnosti
f(x) = 1 / {sigma sqrt{2 pi}} exp delim{[}{- {1 / 2} ({x - m} / sigma)^2}{]},
kde
- infty < x < infty
m je střední hodnota,
sigma je směrodatná odchylka normálního rozdělení
POZNÁMKA - toto rozdělení se obvykle používá pro modelování odchylek série naměřených hodnot určité veličiny od její skutečné hodnoty

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 7078 Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - Slovník a vysvětlivky
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována