czaritmetický průměr
enarithmetic mean
frmoyenne f arithmétique
gearithmetisches Mittel s
ruарифметическая середина
skaritmetický priemer
cz

aritmetický průměr

součet změřených hodnot dělený jejich počtem
overline{x} = {sum{i=1}{n}{x_i}}/n
kde overline{x} je aritmetický průměr,
{x_i} jsou měřené hodnoty,
n je počet měřených hodnot,
{sum{}{}{x_i}} = {x_1} + {x_2} + {cdots} + {x_n}

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 7078 Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - Slovník a vysvětlivky
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována