Slovník TK ČÚZK

Volba jazyka výpisu oboru

cz cz cz cz cz cz
Termíny oboru teorie chyb (111)
A
absolútna chyba merania (TCH)
afinná transformácia (TCH)
analýza rozptylu (TCH)
aritmetický priemer (TCH)
D
distribučná funkcia (TCH)
dolná krajná odchýlka (TCH)
dolný krajný rozmer (TCH)
dvojrozmerná chyba (TCH)
dynamická chyba meracieho prístroja (TCH)
E
elipsa chýb (TCH)
elipsoid chýb (TCH)
G
Gaussova eliminačná metóda (TCH)
Gaussova krivka (TCH)
Gaussovo rozdelenie (TCH)
geometrický priemer (TCH)
H
harmonický priemer (TCH)
Helmertova sedemprvková transformácia (TCH)
Helmertova transformácia (TCH)
horná krajná odchýlka (TCH)
horný krajný rozmer (TCH)
hromadenie chýb, šírenie chýb (TCH)
Ch
chyba (TCH)
chyba (TCH)
chyba merania (TCH)
chyba uzáveru (TCH)
I
indexová chyba (TCH)
J
Jungova transformácia (TCH)
K
koeficient spol'ahlivosti, konfidenčný koeficient (TCH)
koeficient šikmosti (TCH)
koeficient špicatosti (TCH)
kontrola presnosti merania (TCH)
kontrolné meranie (TCH)
korekcia (TCH)
korekčný súčiniteľ (TCH)
korigovaný výsledok (TCH)
kovariancia (TCH)
kovariančná matica (TCH)
krajná odchýlka (TCH)
kvadratický priemer (TCH)
M
matica rotácie (TCH)
medián (TCH)
metóda najmenších štvorcov (TCH)
mierkový faktor (TCH)
modus (TCH)
Molodenského transformácia (TCH)
N
nadbytočné meranie (TCH)
náhodná chyba (TCH)
nameraná hodnota (TCH)
neistota výsledku merania (TCH)
nekorigovaný výsledok (TCH)
nesúhlas (TCH)
nezhoda (TCH)
normálna rovnica (TCH)
normálne rozdelenie (TCH)
O
odchýlka (TCH)
odchýlka dľžky (TCH)
odchýlka polohy bodu (TCH)
odchýlka polohy priamky (TCH)
odchýlka povrchu (TCH)
odchýlka priamosti (TCH)
odchýlka profilu (TCH)
odchýlka rovinnosti (TCH)
odchýlka sklonu (TCH)
odchýlka styku (TCH)
odchýlka tvaru (TCH)
odchýlka uhla (TCH)
odchýlka vodorovnosti (TCH)
odchýlka zvislosti (TCH)
oprava (TCH)
osobná rovnica (TCH)
overovanie (TCH)
P
podobnostná transformácia (TCH)
polohová odchýlka (TCH)
polohová presnost´ (TCH)
pravá hodnota (TCH)
precíznosť (TCH)
presnosť (TCH)
presnosť merania (TCH)
priemer (TCH)
proces merania (TCH)
projektívna transformácia (TCH)
R
regresná analýza (TCH)
relatívna chyba (TCH)
reprodukovatel'nosť (TCH)
rozmer (TCH)
rozmer súradnic (TCH)
rozptýlenie (TCH)
S
skúška (TCH)
skutočný rozmer (TCH)
smerodajná odchýlka (TCH)
spoľahlivosť (TCH)
stupeň voľnosti (TCH)
systematická chyba (TCH)
T
teória chýb (TCH)
tolerancia (TCH)
transformácia (TCH)
transformovaná hodnota meranej veličiny (TCH)
trieda presnosti (TCH)
U
úplná chyba merania (TCH)
V
váha merania (TCH)
váhová matica (TCH)
validácia (TCH)
variačne rozpätie (TCH)
vážený priemer (TCH)
voľná sieť (TCH)
vonkajšia presnosť merania, rozptyl merania (TCH)
výberová smerodajná odchýlka (TCH)
výberový rozptyl (TCH)
vyrovnanie (TCH)
Z
základný uhol (TCH)
zhodnostná transformácia (TCH)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále