czzáborový elaborát
enland take documentation
frdocumentation f de l’occupation des terres
geFlächenverbrauchsoperat s
ru
sk
cz

záborový elaborát

1. kompletní dokumentace záboru půdy/nemovitostí zejména pro výstavbu (např. komunikací, průmyslových závodů, sídlišť apod.);
2.  soubor dokladů (grafických, digitálních a písemných), jehož forma a obsah jsou stanoveny závaznými předpisy o záboru půdy pro výstavbu

en

land take documentation

1. full land take documentation especially for construction (e.g. roads, industrial and
housing estates, etc.);
2. set of documents (graphical, digital and written), the form and content of which are determined by binding regulations on land takes for construction

fr

documentation f de l’occupation des terres

1. documentation complète de l’occupation des terres, en particulier pour la construction (par exemple routes, usines, habitations, etc.);
2. ensemble de documents (graphiques, numériques et écrits), dont la forme et le contenu sont déterminés par des règlements obligatoires sur l'occupation des terres lors d'une construction

ge

Flächenverbrauchsoperat s

1. vollständige Dokumentation des Flächenvebrauchs, insbesondere für den Ausbau (z. B. Straßen, Industrie, Wohnungen usw.);
2. Ensemble von Dokumenten (grafischen, digitalen und schriftlichen), dessen Form und Inhalt durch verbindliche Vorschrifte des Flächenverbrauchs für Bau festgelegt wird

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována