czčíslo popisné
endescription house number
frnuméro m descriptif de maison f
gebeschreibender Hausnummer r
ruописательный номер дома
sk
cz

číslo popisné

číselný prostorový identifikátor budovy (územního prvku, stavebního objektu), který je jedinečný v rámci části obce; přiděluje jej obecní úřad k očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy dochází zápisem do RÚIAN; každá budova musí být označena popisným číslem, pokud zákon o obcích nestanoví jinak

en

description house number

Spatial identifier of a building (territorial element, building object), which is unique within a part of the municipality; assigned by the municipality; the numbering, renumbering or cancelling of the number of a building occurs by registration to RÚIAN; each building must be marked with a descriptive number unless otherwise provided by the Municipal Law

ge

beschreibender Hausnummer r

Räumliche Identifikation eines Gebäudes (eines territorialen Elements, eines Bauobjekts), das in einem Teil der Gemeinde eindeutig ist und von der Gemeinde zuteil Word. Die Nummerierung, Umnummerierung oder Löschung der Nummerierung eines Gebäudes erfolgt durch Registrierung in RÚIAN. Jedes Gebäude muss mit einer beschreibenden Nummer versehen sein, sofern das Stadtgesetz nichts anderes vorsieht

ru

описательный номер дома

Пространственный идентификатор здания (территориального элемента, строительного объекта), который является уникальным в пределах части муниципалитета; назначенный муниципалитетом; нумерация, перенумерация или изменение нумерации здания происходит путем регистрации в RÚIAN; каждое здание должно быть помечено описательным номером, если иное не предусмотрено муниципальным законом

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována