czhlásný systém MGRS
enMilitary Grid Reference System (MGRS)
frsystème m de référence de carroyage militaire (MGRS)
geMeldesystem s MGRS
ruВоенная сетевая референционная система (MGRS)
skhlásny systém MGRS
cz

hlásný systém MGRS

systém udávání polohy používaný v NATO, který využívá alfanumerického označení čtyřúhelníků vymezených zeměpisnými poledníky a rovnoběžkami a čtverců pravoúhlé souřadnicové sítě UTM zobrazené na mapách standardních měřítek

POZNÁMKA - příklad hlášení polohy v hlásném systému MGRS s přesností 1 m: 33UVVR76516642

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Norma AČR NN 06 01 01 Terminologie z oblasti geograf. zabezpečení
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována