czortofotosnímek, ortogonalizovaný snímek
enorthophotograph, orthorectified image
frorthophotographie f, ortho image f
geOrthofotoaufnahme e, Orthofotobild s
ruортофотоснимок, ортогональный снимок
skortofotosnímka
cz

ortofotosnímek, ortogonalizovaný snímek

fotogrammetrický produkt z měřického snímku vytvořeného středovým promítáním a diferenciálně překresleného (ortogonalizovaného) na základě znalosti výškových poměrů georeliéfu, kdy se odstraní posuny obrazu, způsobené prostorovým členěním snímaného území a vlastnostmi středového promítání; digitální postup užívá přesný digitální model reliéfu, měřický snímek se známými prvky vnější orientace a transformační vztah mezi snímkovými a geodetickými souřadnicemi

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále