czhraniční bod (na státní hranici)
enborder point
frpoint m de frontière nationale
geGrenzpunkt r (an der Staatsgrenze)
ruпограничный геодезический пункт (на госгранице)
skhraničný bod (na štátnej hranici)
cz

hraniční bod (na státní hranici)

bod hraniční čáry, zpravidla v terénu stabilizovaný a na mapě vyznačený mapovou značkou, jehož poloha je jednoznačně určena souřadnicemi v geodetickém systému

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována