czměřitelná veličina
enmeasurable quantity
frgrandeur f mesurable
gemessbare Größe e
ru
skmerateľná veličina
cz

měřitelná veličina

vlastnost fyzického objektu nebo jevu, kterou lze jednoznačně určit a vyjádřit ji číselnou hodnotou

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována