czevidenční list
ensheet of registry
frfeuille f d'évidence
geEvidenzblatt s
ru
skevidenčný list
cz

evidenční list

1: součást písemného operátu evidence nemovitostí; obsahoval jméno případně název uživatele, parcelní čísla všech nemovitostí, které tento uživatel užíval včetně všech údajů evidovaných u parcel, celkové výměry parcel podle jednotlivých druhů pozemků, celkový součet výměr všech parcel v evidenčním listu zapsaných, případně další evidované údaje
2: do 30.6.1996 součást souboru popisných informací katastru nemovitostí; obsahoval jméno (název) nájemce nebo vlastníka (jestliže vlastník sám nemovitosti užíval), adresu trvalého pobytu (sídla), zařazení do příslušného sektoru, všechny nemovitosti, které zapsaný nájemce nebo vlastník užíval, celkovou výměru parcel a celkovou výměru zemědělské půdy

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována