czprofil
enprofile
frprofil m
geProfil s
ruпрофиль
skprofil
cz

profil

1: GI: sada jedné nebo více základních norem (a je-li to vhodné) identifikace vybraných kapitol, tříd, volitelných variant a parametrů těchto základních norem, které jsou nezbytné pro provedení určité funkce

POZNÁMKA - základní normou je každá norma ISO/TC211 nebo jiné normy z oblasti informační technologie, které lze využít jako zdroje pro komponenty, pro něž lze sestavit průřezovou specifikaci nebo specifikaci výsledku
2: IG: schematizovaný a zkreslený obraz myšleného svislého řezu předmětem (objektem, terénem apod.); výšková míra je oproti délkové míře vždy větší a obraz je převýšený; když vyjadřuje profil průběh trasy (potrubí, komunikace apod.), který mění svůj směr, je myšlený řez rozvinutý; podle směru, ve kterém je profil orientovaný vůči půdorysným rozměrům zobrazeného předmětu (objektu, konstrukce apod.), rozeznává se podélný profil a příčný profil

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována