czpixel, obrazový prvek
enpixel, picture element
frpixel m, élément m d'image
geBildelement s, Pixel s
ruпиксел, пиксель, пэл
skpixel
cz

pixel, obrazový prvek

1: zkratkové slovo z anglického picture element
2: dvojrozměrné geometrické primitivum, které je jednotkou v určitém dvojrozměrném rámci
3: základní geometrický prvek zpravidla čtvercového tvaru; jeho množina vytváří rastrový digitální obraz. Pixel ve své ploše nabývá určité hodnoty, dané technickými možnostmi kvantování signálu.
V obrazové podobě tato hodnota vyjadřuje optickou hustotu obrazu, může však vyjadřovat libovolnou vlastnost či výsledek plošného měření

POZNÁMKA V přístrojové terminologii vyjadřuje tento pojem jednotlivý detektor dopadajícího záření (sensel – sensor element)

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Geografická informace – Slovník ČSN P 97 9800. Praha, ČNI, 2000
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována