Slovník TK ČÚZK

Volba jazyka výpisu oboru

cz cz cz cz cz cz
Termíny oboru globální navigační družicový systém (157)
A
Abweichung e der Uhr des Empfängers (GNSS)
aktive Antenne e (GNSS)
Almanach r (GNSS)
Ambiguität e, Vieldeutigkeit e (GNSS)
Anfangsoperationsstand r (GNSS)
antispoofing (GNSS)
assisted GPS (GNSS)
Atomuhr e (GNSS)
automatische Lokalisierung e der Fahrzeuge (GNSS)
autonome Positionierung e (GNSS)
autorisierter Service r (GNSS)
B
Bahnneigung e (GNSS)
Basisfrequenz e (GNSS)
Basisservice r (GNSS)
Beidou-Satellitennavigation e (GNSS)
bodengestützten Augementierungssysteme e pl (GNSS)
C
C/A Kode r (GNSS)
Chip r (GNSS)
CZEPOS-Dienste rpl (GNSS)
D
Datum s der Epoche (GNSS)
differential GPS s (GNSS)
differenziale Messung e (GNSS)
differenzielle Korrektionen epl (GNSS)
Doppeldifferenz e (GNSS)
Doppler-Verschiebung e (GNSS)
dreifache Differenz e (GNSS)
Dual-Frequenz-Empfänger r (GNSS)
E
EGNOS s (GNSS)
einfache Differenz e (GNSS)
Ephemeriden e pl (GNSS)
Ephemeridenfehler r (GNSS)
Epoche e (GNSS)
F
Frequenzteilung e (GNSS)
G
Galileo s (GNSS)
geosynchrone Umlaufbahn e (GNSS)
geschätzte Positionsfehler e (GNSS)
globales Navigationssatellitensystem s (GNSS) (GNSS)
globales Positionierungssystem s (GNSS)
GLONASS (GNSS)
GLONASS-Zeit e (GNSS)
GNSS-Instrument s (GNSS)
GNSS-Technologie e (GNSS)
GNSS-Zeit e (GNSS)
GPS Almanach s (GNSS)
GPS Navigationsmeldung e (GNSS)
GPS Woche e, Wochennummer e (GNSS)
GPS-Satellitenblock r (GNSS)
GPS-Zeit e, GPS-Systemzeit e (GNSS)
guter technischer Zustand r der Satelliten (GNSS)
I
Integrität e der GNSS Signale (GNSS)
Internationalen GNSS-Dienste e.pl (GNSS)
Ionosphäre e (GNSS)
ionosphärische Delay e (GNSS)
ionosphärische Refraktion e (GNSS)
K
Kaltstart r (GNSS)
Kanal r (GNSS)
Kanal r der hohen Genauigkeit (GNSS)
Kanal r der Standard-Genauigkeit (GNSS)
kinematische Messung e (GNSS)
Kode r (GNSS)
Kode-Division e (GNSS)
Kode-Messung e unterstützt durch Phasenmessungen (GNSS)
Kodemessung e (GNSS)
Kombination e (GNSS)
Kombination e (GNSS)
kommerzieller Dienst r (GNSS)
Kompatibilität e (GNSS)
kontinuierlich arbeitende Referenzstation e (GNSS)
Kontrollsegment s (GNSS)
L
L1 (GNSS)
L2 (GNSS)
L5 (GNSS)
Liste e der Ephemerisdaten (GNSS)
lokales Augmentation System s, das LAAS-System s (GNSS)
M
M-Kode r (GNSS)
Manipulation e, Spoofing (GNSS)
Maske e, Elevationsmaske e (GNSS)
Mehrdeutigkeitsauflösung e on the fly (GNSS)
Mehrwegverbreitung e, Multipath r (GNSS)
Mittelung e (GNSS)
Mobilempfänger r (GNSS)
Modul s der 2D-Positionsbestimmung e (GNSS)
Modul s der 3D-Positionsbestimmung e (GNSS)
Multipath-Fehler r (GNSS)
N
nachfolgende Verarbeitung e (GNSS)
NANU Meldung e für NAVSTAR Benutzer (GNSS)
Navigationsmeldung e (GNSS)
Navigationssignal s von Hochgenauigkeit (GNSS)
Navigationssignal s von Standardgenauigkeit (GNSS)
NAVSTAR GPS (GNSS)
NMEA (GNSS)
Nutzersegment s (GNSS)
O
offenen Dienst r (GNSS)
öffentlich regulierter Dienst r (GNSS)
P
P-Code r (GNSS)
Parameter r der geometrischen Präzision (GDOP) (GNSS)
Parameter r der Horizontalpräzision (HDOP) (GNSS)
Parameter r der Positionspräzision (PDOP) (GNSS)
Parameter r der Präzision (DOP) (GNSS)
Parameter r der Relativpositionspräzision (GNSS)
Parameter r der Vertikalpräzision (VDOP) (GNSS)
Parameter r der Zeitpräzision (TDOP) (GNSS)
permanente Stationen epl zur präzisen Positionierung e (GNSS)
Phasenmessung e (GNSS)
Phasensprung r (GNSS)
Phasenzentrum s (GNSS)
Position- und Zeitbestimmung e ohne ihre Anfangsschätzung zu kennen (GNSS)
Pseudosatellit r (GNSS)
pseudostatische Messung e (GNSS)
Pseudostrecke e (GNSS)
Pseudozufallsignal s, Pseudozufallrauch r (GNSS)
R
Rahmen r (GNSS)
Referenzstation e (GNSS)
relative Positionierung e (GNSS)
RINEX-Format s (GNSS)
RTCM Kommission e (GNSS)
RTK-Messung e (GNSS)
S
scheinbare Distanz e (GNSS)
schlechter technischer Zustand r des Satelliten (GNSS)
schnelle statische Messung e, schnelle Lösung e der Ambiguitäten (GNSS)
selektive Availability e, selektive Verfügbarkeit e, selektiver Zutritt r (GNSS)
Service r der Präzisionspositionierung (GNSS)
Service r kritisch hinsichtlich der Sicherheit (GNSS)
sicherheitskritischen Dienst r (GNSS)
Sicherheitskritischer Dienst r (GNSS)
Signalabdeckung e (GNSS)
Single-Frequenz Empfänger r (GNSS)
sphärischer wahrscheinlicher Fehler r (GNSS)
Standardpositionierungsservice r (GNSS)
statische Messung e (GNSS)
Stop-and-Go Messungsmethode e (GNSS)
Such- und Rettungsdienst r (GNSS)
Suche- und Rettungsservice s (GNSS)
T
Taktverzerrung e (GNSS)
technischer Zustand r des Satelliten (GNSS)
terrestrische Station e für Kommunikation mit Satelliten, terrestrische Antenne e (GNSS)
Trägerfrequenz e (GNSS)
Trägerwellephase e (GNSS)
Troposphäre e (GNSS)
troposphärische Refraktion e (GNSS)
troposphärische Verspätung e (GNSS)
Tschechisches Netz s der Permanentstationen (CZEPOS) (GNSS)
U
Überprüfung e der Integrität (GNSS)
Uhrenoffset (GNSS)
Umdrehung e der GPS-Kalenderwoche, Flip s der GPS KW (GNSS)
umfangreiches Augmentationssystem s, WAAS (GNSS)
umfangreiches GPS-System s (GNSS)
V
Verfügbarkeit e (GNSS)
virtuelle Referenzstation e (GNSS)
voller Operationszustand r (GNSS)
W
wahrscheinlicher Kreisfehler r (GNSS)
Warmstart r (GNSS)
Weltraumsegment s (GNSS)
Y
Y-Kode r (GNSS)
Z
Zeit e bis zur ersten Bestimmung der Position (GNSS)
Zeit e innerhalb einer Woche (GNSS)
Zeitteilung e (GNSS)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována