Slovník TK ČÚZK

Volba jazyka výpisu oboru

cz cz cz cz cz cz
Termíny oboru fotogrammetrie a DPZ (268)
A
absolútna orientácia (F)
absolútna výška letu (F)
absorpcia (F)
absorpčný pás (F)
aerotriangulácia (F)
aktívny dial'kový prieskum Země (F)
albedo (F)
anaglyf (F)
analógová fotogrametria (F)
analytická aerotriangulácia (F)
analytická fotogrametria (F)
atituda (F)
atmosférický opar (F)
automatická (digitálna) aэrotriangulácia (F)
B
bezpilotné lietadlo (F)
bezpilotný systém (F)
blízka fotogrametria (F)
blízke infračervené pásmo (F)
blízke infračervené žiarenie (F)
bloková aerotriangulácia (F)
blokové vyrovnanie sväzkov lúčov (F)
C
centrálna uzávierka (F)
Č
čierne teleso (F)
D
decentračná distorzia objektívu (F)
dial'kový prieskum Zeme (F)
dial'kový prieskum Zeme z kozmu (F)
diaľkovo riadená stanica (F)
diaľkovo riadené lietadlo (F)
diaľkovo riadiaci pilot (F)
diferenciálne prekreslenie, ortogonalizácia, ortorektifikácia (F)
difúzny odraz, rozptýlený odraz (F)
digitálna fotogrametria (F)
digitálne spracovanie obrazových údajov (F)
digitálny obrazový záznam (F)
distorzia objektívu (F)
divergencia laserového lúča (F)
dlhovlnné žiarenie (F)
dráha letu (F)
družica na výskum prírodných zdrojov (F)
družica na výskum životného prostredia (F)
družicová aerotriangulácia (F)
družicová fotogrametria (F)
dvojsnímková fotogrametria (F)
E
elektromagnetické žiarenie (F)
elektronická uzávierka (F)
emisivita (F)
epipolárna geometria (F)
epipolárna transformácia (F)
expozícia, osvit (F)
F
falošná farba (F)
farebný film (F)
farebný infračervený film, spektrozonálny film (F)
fázový posun (F)
formát snímky (F)
fotogrametria (F)
fotogrametria v reálnom čase (F)
fotogrametrická pracovná stanica (F)
fotogrametrická signalizácia (F)
fotogrametrické mapovanie (F)
fotointerpretácia (F)
fotomapa (F)
fotomozaika, fotonáčrt (F)
fotoplán (F)
Fourierova analýza (F)
frekvencia skenovania (F)
frekvenčné pásmo (F)
G
geometrická korekcia (F)
gimbal (F)
gradácia (F)
H
halácia (F)
histogram (F)
hlavný bod autokolimácie (F)
hlavný snímkový bod (F)
horizontálna paralaxa (F)
hranová ostrosť (F)
I
inerciálna meračská jednotka (F)
infračervené krátkovlnné žiarenie (F)
infračervené pásmo (F)
infračervené žiarenie (F)
infračervený film (F)
infračervený obraz (F)
intenzita žiarenia (F)
interferometrická základňa (DPZ) (F)
inžinierska fotogrametria (F)
iradiácia (F)
J
jas (F)
jednosnímková fotogrametria (F)
K
kalibrácia kamery (F)
kamera s plošným snímačom (F)
koherentné žiarenie (F)
kompenzácia zmazu (F)
konštanta komory (F)
konvergentný prípad (F)
kozmická snímka (F)
L
laserové skenovanie (F)
laserový skener (F)
letecká fotogrametria (F)
letecká meračská kamera (F)
letecká meračská snímka (F)
letecká snímka (F)
letecké laserové skenovanie (F)
letecký diaľkový priezkum Zeme (F)
lícovací bod (F)
lietadlo (F)
lietadlo (F)
lietadlové laboratórium (F)
lietadlový nosič (F)
M
metóda časovej základne (F)
mierka snímky (F)
mikrofotogrametria (F)
mikrovlnné žiarenie (F)
modelové súradnice (F)
multikoptéra (F)
multispektrálna kamera (F)
multispektrálna letecká snímka (F)
multispektrálna snímka (F)
multispektrálné meranie (F)
multispektrálny skener (F)
N
navigácia snímkového letu (F)
nemeračská kamera (F)
normálny objektív (F)
normálny prípad stereofotogrametrie (F)
nosná vlna (F)
O
obraz (F)
obrazová korelácia (F)
obrazová rovina (F)
obrazový bod (F)
obrazový detektor (F)
obrazový senzor (F)
obrazový snímač (F)
očná základnica (F)
odraz (F)
odrazené žiarenie (F)
odrážač radarového žiarenia (F)
odstup susedných snímkových radov (F)
ohnisková vzdialenosť (F)
okuliare s tekutými krištál'mi (F)
optické žiarenie (F)
ortofoto (F)
Ortofoto Českej republiky (F)
ortofotomapa (F)
ortofotosnímka (F)
ortogonalizácia, ortorektifikácia (F)
os záberu (F)
P
panchromatický film (F)
pansharpening (F)
pás priepustnosti (F)
pasívny diaľkový prieskum Zeme (F)
pasívny senzor (F)
plánovanie snímkového letu (F)
podmienka kolinearity (F)
podmienka komplanarity (F)
polarizačné okuliare (F)
polarizačné rozlíšenie (F)
pomer signál/šum (F)
pootočenie snímky (F)
pozdĺžny prekryt snímok (F)
pozdĺžny sklon snímky (F)
pozemná fotogrametria (F)
pozemná meračská kamera (F)
pozemná meračská snímka (F)
pozemné laserové skenovanie (F)
pozorovateľ diaľkovo riadeného lietadla (F)
pracovný cyklus leteckej meračskej kamery (F)
prekreslenie snímky (F)
priečny prekryt snímok (F)
priečny sklon snímky (F)
prieseková fotogrametria (F)
prírodný zdroj žiarenia (F)
prirodzené priestorové videnie (F)
projekčné centrum (F)
prvky vnútornej orientácie (F)
prvky vonkajšej orientácie (F)
pushbroom senzor (F)
R
radar so syntetickou aperturou (SAR) (F)
radarová snímka (F)
radarový diaľkový prieskum Zeme (F)
radarový tieň (F)
radiálna distorzia (F)
radiálna vzdialenosť (F)
radiálny posun (F)
rádiometrická rozlišovacia schopnosť (F)
rádiometrické úpravy obrazu (F)
radová aerotriangulácia (F)
radová kamera (F)
rámová značka (F)
rámové údaje (F)
rastrová transformácia, transformácia rastrového obrazu (F)
referenčný súradnicový systém nosiča (F)
relatívna orientácia (F)
relatívna výška letu (F)
rezná línia (F)
röntgenová fotogrametria (F)
rozlišovacia schopnosť (F)
rozlišovacia schopnosť fotografického materiálu (F)
rozlišovacia schopnosť na zemskom povrchu (F)
rozmazanie obrazu (F)
rozptyl žiarenia (F)
S
scéna (F)
semianalytická aerotriangulácia (F)
senzor (F)
sken (F)
skenovaná snímka (F)
skreslenie obrazu (F)
snímková dvojica (F)
snímková dvojica, stereoskopická dvojica (F)
snímkové súradnice (F)
snímkový let (F)
snímkový nadir (F)
spájací bod (F)
spätný rozptyl (F)
spektrálna citlivosť (F)
spektrálna charakteristika (F)
spektrálna odrazivosť (F)
spektrálna rozlišovacia schopnosť (F)
spektrálne pásmo (F)
spektrálny odraz (F)
spektrálny príznak (F)
spektrozonálna snímka (F)
spracovanie obrazu (F)
stereofotogrammetrické vyhodnotenie (F)
stereoskopické pokrytie (F)
stereoskopický prekryt (F)
stopa obežnej dráhy (F)
stred premietania (F)
stred snímky (F)
stredné infračervené žiarenie (F)
systém diaľkovo riadeného lietadla (F)
Š
šikmá letecká snímka (F)
šírka lúča (F)
širokoúhly objektív (F)
štrbinová uzávierka (F)
šum (DPZ) (F)
T
tepelné infračervené pásmo (F)
tepelné žiarenie (F)
teplota čierneho telesa (F)
termálna kamera (F)
termálny obrazový záznam (F)
U
úhol dopadu (F)
uhol pohľadu antény (F)
ultrafialové žiarenie (F)
umelé priestorové videnie (F)
V
veľmi blízka fotogrametria (F)
verné ortofoto (true ortofoto) (F)
vertikálna paralaxa (F)
viacsnímková fotogrametria (F)
viditeľné žiarenie (F)
vizuálna interpretácia leteckej snímky (F)
vnútorná orientácia (F)
vonkajšia orientácia (F)
výška fiktívnej porovnávacej roviny (F)
výška obežnej dráhy (F)
vyžarovanie pôdy (F)
vyžarovanie zemského povrchu (F)
vzdialené infračervené žiarenie (F)
vzdušná základnica (F)
W
whiskbroom senzor (F)
Z
základnicový pomer (F)
záves meračskej kamery (F)
zemské žiarenie (F)
zorné pole (F)
zorný uhol (F)
zrkadlový odraz (F)
zväzok lúčov (F)
zvislá letecká snímka (F)
Ž
žaluziová uzávierka (F)
žiarenie čierneho telesa (F)
žiarivosť (F)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována