Slovník TK ČÚZK
Hledat
Zvol jazyk vyhledávání
cz en fr de ru sk
Vyhledávání podle počátečního písmene
.. | ha | he | hi | hl | hn | ho | hr | | hu | hv | hy
halace
Hansenova úloha
harmonický průměr
harmonie barev (na mapě)
harmonikové skládání (mapy), varhánkovité skládání (mapy)
harmonizace prostorových dat
harmonizovaná norma ČSN
hektar
hektarová síť
heliport
Helmertova ortometrická výška
Helmertova sedmiprvková transformace, 3D Helmertova transformace, sedmiprvková Helmertova transformace
Helmertova transformace
hieroglyfová mapa
histogram
histogram četnosti
historická mapa, dějepisná mapa
historické jméno
historie mapy
historie měřicího zařízení
hladinová plocha, ekvipotenciální plocha
hladinový elipsoid
hladká sazba
hlásný systém MGRS
hlavní bod autokolimace
hlavní bod mapy
hlavní bod oblouku
hlavní bod trasy
hlavní gravimetrická základna (HGZ)
hlavní kružnice
hlavní mapa
hlavní měřítko
hlavní osa
hlavní paprsky zkreslení
hlavní poledník
hlavní polohová čára
hlavní polygonový pořad
hlavní redaktor, šéfredaktor
hlavní snímkový bod
hlavní stavební osa
hlavní tíhový bod
hlavní vrstevnice, zesílená vrstevnice
hlavní výškový bod
hlavní výškový indikační bod
hlazený papír
hloubka ostrosti objektivu
hloubková stabilizace
hloubkový bod
hloubkový úhel
hloubnice, izobáta
hloubnicová mapa
hlubotisk
hnědokopie, argentografická kopie
hodnocení mapy
hodnota dílku
hodnota veličiny
hodnotová jednotka mapové značky
hodnotový stupeň
hodonymum
hologram
hon
horizontace přístroje
horizontála
horizontální paralaxa
horizontální refrakce, boční refrakce, příčná refrakce, laterální refrakce
horní (mezní) vytyčovací odchylka
horní mezní odchylka
horní mezní rozměr
horolezecká mapa
hospodářská mapa, ekonomicko-geografická mapa
hospodářská obec
hospodářská plocha obce
hrana
hrana ořezu, hrana oříznutí
hrana reliéfu
hranice
hranice areálu (na mapě)
hranice dobývacího prostoru
hranice druhů pozemků
hranice držby
hranice chráněných území a ochranných pásem
hranice katastrálního území
hranice nebezpečí
hranice parcely
hranice porostů
hranice pozemku
hranice územní správní jednotky
hraniční bod
hraniční bod (na státní hranici)
hraniční čára (na státní hranici)
hraniční dokumentární dílo
hraniční mapa
hraniční polygonový pořad
hraniční práce
hraniční znak
hranolový astroláb
hranová ostrost
hromadění chyb
hromadné protínání vpřed
hrubé čtení
hřbet
hřbet atlasu
hřbetní drážka
hřbetní značka, hřbetní signatura
hřbetnice
hřbetník
hřeben
hřebová značka
hustota bodového pole
hustota názvů
hustota polohopisu
hustota rastru, hustota sítě
hustota šraf
hustotní stupeň
hvězdná čísla
hvězdná mapa, mapa hvězdné oblohy
hvězdné greenwichské datum
hvězdný atlas
hvězdný čas
hvězdný den
hvězdný glóbus
hvězdný rok, siderický rok
hybridní mapa
hydrografická mapa, vodopisná mapa
hydrologická mapa
hydronymum
hydrostatická nivelace
hypertextový odkaz
hypertextový přenosový protokol (HTTP)
hypsografická křivka
hypsografie
hypsometrická mapa, mapa výškových vrstev
hypsometrická vrstva; výšková vrstva
hypsometrické znázornění
hystereze
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována